Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

Ấn phẩm Xu hướng việc làm Việt Nam 2010 do Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động thực hiện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ dự án EC/MOLISA/ILO do Liên minh châu Âu tài trợ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 7 5, 2019, 16:34 (ICT)
Được tạo ra Tháng 7 5, 2019, 16:32 (ICT)