Ý nghĩa, khái niệm, các bộ phận cấu thành, những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định & nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Hiện nay để xây dựng NNPQ đúng với nghĩa của nó ở Việt Nam, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về CSHS của nước ta có ý nghĩa chính trị -xã hội và pháp lý, cũng như ý nghĩa khoa học - thực tiễn rất quan trọng trên các bình diện dưới đây...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Cảm
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 16:04 (ICT)