10.354 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
 • Báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chi phí cho học sinh mẫu giáo

  1 Resources
  Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam (Hiến pháp năm 1946) đã quy định: Học trò nghèo được Chính phủ giúp. Hiến pháp năm 1992 quy định: Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số…Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên đảm bảo phát triển giáo dục miền núi, các vùng dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.
 • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017

  1 Resources
  Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã và đang từng bước chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo. Vấn đề tự chủ của các cơ sở GDNN đã từng bước được triển khai từ năm 2006 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và tiếp sau đó là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực đối với các cơ sở GDNN. Các trường đã chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quản lý và sử dung kinh ph. Công tác quản lý trong nộị bộ được tăng cường, các nguồn lực được sử dung hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác ngồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.
 • Báo cáo đánh giá việc thực hiện các công ước quốc tế về phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp và trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau ở Việt Nam

  1 Resources
  Các nguyên tắc về không phân biệt đối xử và bình đẳng phản ánh các khái niệm căn bản về sự đúng đắn, nhân phẩm và kính trọng, và hình thành nên nền tảng cho sự phát triển của xã hội hòa bình và thịnh vượng. Công ước Trả công như nhau, 1951 (số 100) và Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (số 111) của ILO là hai tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản cho việc xóa bỏ tích cực sự phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Từ khi hội nhập toàn cầu bắt đầu gia tang, hai tiêu chuẩn lao động cốt lõi này đã được coi là một phần trong các nguyên tắc chính, tối thiểu và căn bản cho sự toàn cầu hóa công bằng.
 • Văn bản quy phạm pháp luật

  68 Resources
  Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng
 • Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng

  31 Resources

  Bộ dữ liệu này không có mô tả nào

 • Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016

  1 Resources
  Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016
 • Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2017

  1 Resources
  Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2017
 • Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018

  1 Resources
  Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018
 • Sổ tay Kiến thức về pháp luật Lao động

  1 Resources
  Tài liệu này được Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) chủ trì biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của các luật sư và Văn phòng Luật Bình An, do Quỹ Châu Á và Văn phòng Quyền Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Bản quyền tài liệu thuộc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Tài liệu có thể được sao chếp, lưu hành, sử dụng cho các mục đích phi thương mại song phải bảo lưu tính toàn vẹn của tài liệu, không làm sai lệch nội dung thông tin.
 • Sổ tay hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

  1 Resources
  Việt Nam đã và đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa một cách nhanh chóng. Xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho mọi người lao động là một lĩnh vực ưu tiên trong các chương trình hành động quốc gia. Năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động giai đoạn 2010-2015 phù hợp với Công ước của ILO về cơ chế tăng cường An toàn – vệ sinh lao động (số 187, năm 2006) và đang tăng cường cải thiện Hệ thống an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia.
 • "Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  1 Resources
  "Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đắk Nông (Tháng 9-10 năm 2012)
 • Dự thảo Hồ sơ Quốc gia về An toàn, vê sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015

  1 Resources
  Dự thảo Hồ sơ Quốc gia về An toàn, vê sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015
 • Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội

  1 Resources
  Trợ giúp xã hội là một chủ trương lớn, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế quan trọng, đồng thời nó cũng là nền tảng thực hiện công bằng xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Để góp phần phổ biến pháp luật, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức đoàn thể trong việc quản lý giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội được đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã lựa chọn và xuất bản cuốn sách "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội". Cuốn sách bao gồm các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu trợ giúp xã hội.
 • Danh sách trường, nghề đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức

  1 Resources
  Danh sách trường, nghề đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức
 • Danh sách các tô chức kiểm định được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định KTAT (cập nhật ngày 10/12/2018)

  1 Resources
  Danh sách các tô chức kiểm định được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định KTAT (cập nhật ngày 10/12/2018)
 • Danh sách các tổ chức có chức năng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014

  1 Resources
  Danh sách các tổ chức có chức năng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2014
 • Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, cấp giấy chứng nhận

  1 Resources
  Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, cấp giấy chứng nhận
 • Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012

  1 Resources
  Vào tháng 6 năm 2011, tại Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS ở NeW York, Mỹ, Việt Nam đã khẳng định lại quyết tâm của mình trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS v cam kết thực hiện những mục tiêu mới thông qua việc ký Tuyên bố Chính trị năm 2011 về HIV/AIDS: Tăng cường nỗ lực để loại trừ HIV/AIDS. Chúng tôi coi trọng cam kết này và đảm bảo rang bản báo cáo quốc gia về tiến trình thực hiện cam kết mang tính toàn diện và phản ánh chính xác tình hình thực tế của ứng phó với HIV tại Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận Quốc tế về các thành tựu và thách thức chính trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2010 và 2011.
 • Sóng não Viêt Nam 2018

  21 Resources
  Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng để phân tích, đánh giá về các trạng thái tinh thần, mức độ tập trung... và được chia sẻ với cộng đồng nghiên cứu dữ liệu của Việt nam. (Đây là các dữ liệu không định danh và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu) Thông tin về dự án: https://contattafiles.s3.us-west-1.amazonaws.com/tnt3851/1fp5VuxBptNKuVH/BBGN.pdf
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).