1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Từ khóa: AIDS

Kết quả lọc
  • Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012

    1 Resources
    Vào tháng 6 năm 2011, tại Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS ở NeW York, Mỹ, Việt Nam đã khẳng định lại quyết tâm của mình trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS v cam kết thực hiện những mục tiêu mới thông qua việc ký Tuyên bố Chính trị năm 2011 về HIV/AIDS: Tăng cường nỗ lực để loại trừ HIV/AIDS. Chúng tôi coi trọng cam kết này và đảm bảo rang bản báo cáo quốc gia về tiến trình thực hiện cam kết mang tính toàn diện và phản ánh chính xác tình hình thực tế của ứng phó với HIV tại Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận Quốc tế về các thành tựu và thách thức chính trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2010 và 2011.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).