2 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Từ khóa: An toàn vệ sinh lao động

Kết quả lọc
  • Sổ tay hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

    1 Resources
    Việt Nam đã và đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa một cách nhanh chóng. Xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho mọi người lao động là một lĩnh vực ưu tiên trong các chương trình hành động quốc gia. Năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động giai đoạn 2010-2015 phù hợp với Công ước của ILO về cơ chế tăng cường An toàn – vệ sinh lao động (số 187, năm 2006) và đang tăng cường cải thiện Hệ thống an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia.
  • Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, cấp giấy chứng nhận

    1 Resources
    Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định, cấp giấy chứng nhận
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).