1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Từ khóa: Thời Lý Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)

Kết quả lọc
  • 越南学生汉语言文化教学方法微观谈

    1 Resources
    宋朝是中国禅诗发展到鼎盛的时期, 宋朝的禅诗不仅在宋朝诗坛上享有较高的地位, 而且还深刻地影响到了周边国家的诗坛。李、陈二朝文学是越南有文字记载的文学的开端。李、陈文学以诗歌,特别是禅诗,见多。向来,一谈到影响越南古诗的诗歌,大多就一味认定是唐诗的。如果说占着李、陈二朝诗歌主流的禅诗受宋朝禅诗的影响,也许很多人并不相信。然而,这却是事实。本文力图从几个不同的方面来证明此事实
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).