1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: DPF

Kết quả lọc
  • Thuật toán nén dữ liệu tiếng nói trực tuyến

    1 Resources
    Bài báo đề xuất thuật toán nén dữ liệu tiếng nổi trực tuyến. Nội dung của thuật toán là xấp xi tuyến tính dừ liệu tiếng nói. Trong bài báo này cũng đề xuất thuật toán giải nén với độ phức tạp tuyến tính. Kết quả thử nghiệm cho thấy thuật toán có thề áp dụng trong các ứng dụng nén và giải nén tiếng nói trực tuyến
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).