1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: fpt

Kết quả lọc
  • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất Ni(II) phenylen-1,2-điamin benzamidin

    1 Resources
    Phức chất Ni(II) của phối tử benzamidin bốn càng đối xứng dẫn xuất từ phenylendiamin và benzimiđoy clorua trong dung môi EtOH. Thành phần hóa học và cấu trúc của phức chất được nghiên cứư bằng các phức pháp phô IR, 1HNMR và nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. Các kết quả cho thấy phức chất thu được có thành phần hóa học là [NiL], có cấu trúc phẳng, trong đó ion Ni(II) liên kết với phối tử hữu cơ qua bộ nguyên tử
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).