1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Từ khóa: 知覚

Kết quả lọc
  • ベトナム人学習者の日本語における長音・促音の知覚に 関する問題

    1 Resources
    本研究はベトナム人日本語学習者を対象とし、知覚テストを使用した実験調査 で、日本語における長音・促音の知覚に関する誤りの傾向を明らかにする。誤答を分析 した結果、ベトナム人日本語学習者にとっては、低い短音を長音と誤判断する傾向が最 も強かった。また、短音のパターンを促音のパターンと誤判断する傾向も見られた
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).