176 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • Attitude toward science and achievement in science subjects among students: The case of STEM summer program in University of Gondar

  1 Resources
  Quite recently in 2011, the Ethiopian Government has given priority to science, technology, engineering and mathematics education. To this end, a 70:30 mix ratio has been implemented where universities enroll 70 % of students in science and technology and the remaining 30 % to social sciences (MoE, 2012). The main purpose of 70:30 mix ratio to produce scientifically and technologically competent workforce and to fill the human resource shortage in the areas Emphasizing on science and technology and increasing the number of students majoring in these areas may help to address the market demand in the industry and health sector. However, the 70:30 mix ratio has faced challenges. Among others, negative perception about STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) has become a problem for the success of the plan.
 • Pháp luật của Nhật Bản về thay đổi giới tính - Gợi mở phương hướng hài hòa với quy định của Bộ luật dân sự 2015

  1 Resources
  Sau khi Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) có hiệu lực ngày 1/1/2017, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên xoay quanh vấn đề này còn tồn tại nhiều vấn đề pháp lý chưa thể giải quyết được, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật liên quan để những quy định này của BLDS 2015 đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Bài viết nghiên cứu pháp luật Nhật Bản về thay đổi giới tính dưới góc độ lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra những đề xuất về phạm vi điều chỉnh, cấu trúc của Luật liên quan về vấn đề này của Việt Nam trong tương lai.
 • CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  1 Resources
  Bài viết này nghiên cứu sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Bài viết có sử dụng số liệu của 59 công ty xây dựng đang niêm yết trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2012 – 2016. Các nhân tố được đưa vào nghiên cứu là quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng thanh toán nhanh, kỳ thu tiền trung bình, số ngày một vòng quay hàng tồn kho, tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng trưởng GDP, để kiểm tra sự tác động của chúng đến các chỉ số ROA, ROE là hai biến đại diện cho khả năng sinh lời của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy năm nhân tố quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán nhanh, số ngày một vòng quay hàng tồn kho, tốc độ tăng trưởng doanh thu là những nhân tố chủ yếu có tác động đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành xây dựng trong giai đoạn này.
 • NHẬN THỨC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VỀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU (KPI) TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

  1 Resources
  Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) trong đánh giá thành tích của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là một chủ đề mới đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và được áp dụng bởi nhiều doanh nghiệp. Để hệ thống đánh giá thành tích theo KPIs được triển khai hiệu quả đòi hỏi nhà quản trị trong doanh nghiệp cần có nhận thức chính xác về bản chất, về vai trò và những điều kiện, khó khăn của doanh nghiệp khi triển khai đánh giá thành tích theo KPIs. Với phương pháp nghiên cứu định lượng qua khảo sát 162 SMEs, tác giả đánh giá thực trạng về nhận thức của nhà quản trị về bản chất, vai trò và những khó khăn khi triển khai chỉ số KPIs trong đánh giá thành tích tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp với nhà quản trị để có những nhận thức đúng đắng trong triển khai áp KPIs trong hệ thống đánh giá thành tích.
 • Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực bắc Bắc Tây Nguyên – Thực trạng và một số kiến nghị

  1 Resources
  Trong Nnăm vừa qua2016???, kim ngạch xuất khẩu tại khu vực Bắc Tây Nguyên chưa đạt được kết quả kì kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách thức. Nguyên nhân là do, như: tình Tình hình xuất khẩu cà phê không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp. ; Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu trên tại khu vực có quy mô nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu xuất khẩu qua trung gian , do đónên giá trị xuất khẩu không được tính cho tỉnh. C; công tác xây dựng chiến lược, xúc tiến thương mại, dự báo, phân tích biến động thị trường chưa được đạt hiệu quả... Do đó, bBài viết nhằm phân tích thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trên tại khu vực Bắc Tây Nguyên nhằm đề xuất kiến nghị . Đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, để thúc đẩy tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, tăng thu ngân sách cho khu vực.
 • Incorporating risk into technical efficiency: the case of ASEAN banks

  1 Resources
  The objective of this paper is to incorporate risk in technical efficiency of listed ASEAN banks in a panel data framework for the period 2000 to 2015. Many researchers apply frontier estimation techniques such as data envelopment analysis (DEA) or stochastic frontier analysis (SFA) for their efficiency analysis. However, the banks’ complex production process requires more sophisticated techniques to account for internal structures within the black box so relying only traditional DEA or SFA is not adequate to deal with a multiple-input and multiple-output production technology. To incorporate undesirable outputs such as risk into inefficiency, we rely on the directional distance function (DDF). We employ the DDF under both parametric (SFA) and semi-parametric (SEMSFA) framework to make a comparison efficiency scores with risk adjusted in two scenarios. Our results suggest that risk is an important factor that bank managers should pay more focus to achieve long-term efficiency in ASEAN banks.
 • LOCAL ECONOMIC GOVERNANCE AND THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SECTOR IN VIETNAM

  1 Resources
  Local economic governance plays an important role in the development of business sector. To assess its impact on the business sector growth in Vietnam, the empirical study is conducted at the local level with all 63 provinces nationwide in the period from 2006 to 2014. Provincial Competitiveness Index (PCI) is used as a measurement for local economic governance. The finding reveals that overall PCI has a positive effect on growth in the number of enterprises and output generated in the business sector. At the sub-index level, 5 indicators show positive effects with labor training having the largest impact, followed by time costs of regulatory compliance, informal charges, transparency and finally business support service. Land access and security of tenure and proactivity of provincial leadership are unexpectedly show negative effects while the other 2 indicators including entry cost for new firms and legal institutions have no significant impact on business sector growth.
 • RECOGNIZING INTELLECTUAL CAPITAL IN THE INTANGIBLE ASSET STRUCTURE OF ENTERPRISES IN THE INTEGRATION PERIOD

  1 Resources
  Value theory is one of the fundamental problems of economics which is applied in many different disciplines. However, the application of this economic theory in recognizing the valuation of intellectual capital of enterprises is a complex issue, especially knowledge is considered as an important form of resource and exchanged on the market. According to modern accounting theories, the accounting of intellectual capital is associated with the use of a measure of value to recognize, measure, and report on intangible assets of enterprises. However, current accounting practices do not meet the information demand of enterprise knowledge resources. This article focuses on clarifying the theoretical issues of knowledge resources in enterprises and the current state of accounting of intellectual resources in particular and intangible assets accounting in general in Vietnam in the integration period. Based on the research on content, requirements for managing knowledge resources and accounting methods, this article provides the guiding principles for the development of the accounting of intangible assets to exploit the enterprise's knowledge resources.
 • KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP

  1 Resources
  Bài viết này tập trung vào tổng quan các nghiên cứu về nhân thức và dự định khởi nghiệp và xem xét các khía cạnh nhận thức về khởi nghiệp sau đây: (i) nhận thức về động lực khởi nghiệp, (ii) nhận thức về thách thức của khởi nghiệp, (iii) nhận thức về các tố chất của doanh nhân và (iv) nhận thức về các yếu tố thành công của khởi nghiệp, từ đó, xây dựng mô hình nghiên cứu nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên.
 • Impacts of educational factors to entrepreneurship intention in university students

  1 Resources
  Drawing on the theory of planned behavior in entrepreneurship, the research proposes a model linking educational determinants, perceived entrepreneurial behavior control and entrepreneurial intentions. The model is tested with a sample of 163 students at National Economics University. The result shows that university education factors including “entrepreneurship inspiration”, “work integrated learning” and “extra curricular activities” have impact to “students’ entrepreneurial behavior control” and then “entrepreneurial behavior control” as a platform through which the educational factors have impact to “overall entrepreneurial intention”. The findings provide support to the Ajzen’s theory of planned behaviour and have wider implications for the practice of teaching in higher educational institutions.
 • CEO CHARACTERISTICS AND TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES

  1 Resources
  Timeliness of financial reporting is a qualitative characteristics that enhance the usefulness of information and significant to users of financial statements. This study examines that board diversity (GENDERCHAIR), CEO age (CEOAGE) have impact on audit report timeliness. The sample of this study comprises of 100 companies listed on Vietnamese Stock Exchange in the period 2012 - 2014. Ordinary Least Square (OLS) regression analysis are performed to test the audit report timeliness determinants . Using quantitative research methods, findings found that there is a significant positive relationship between board diversity on timeliness of financial reporting while proxy variables of the CEO age have a significant negative relationship with timeliness of financial reporting. . This paper extends prior research by addressing the potential effects of female executives on timeliness of financial reporting.
 • Phát triển sinh kế nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định theo hướng bền vững

  2 Resources
  Dựa trên các tài liệu thu thập tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và kết quả phỏng vấn với 200 hộ gia đình tại các xã ven biển thuộc ba huyện kể trên, bài báo tập trung vào việc nghiên cứu các nguồn lực cho nông nghiệp của người dân địa phương. Trên cơ sở đó tác giả phân tích hiện trạng phát triển và đánh giá tính hiệu quả của sinh kế nông nghiệp cả ở cấp độ cộng đồng và cấp hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù được coi là sinh kế cơ bản của người dân vùng ven biển Nam Định, nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và sự chuyển dịch các điều kiện kinh tế - xã hội, nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của sản xuất. Do đó, để nền nông nghiệp vùng ven biển Nam Định có thể phát triển bền vững, cộng đồng địa phương và mỗi hộ gia đình cần có các giải pháp vừa tức thời, vừa lâu dài để đảm bảo tính hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.
 • Xây dựng mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

  1 Resources
  Nâng cao hiệu quả đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn và khảo sát ý kiến 50 doanh nghiệp về mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp so với yêu cầu doanh nghiệp. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên ba nhóm kỹ năng bao gồm: nhóm kỹ năng kỹ thuật, nhóm kỹ năng nhận thức, nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Từ kết qủa khảo sát, tác giả nhận định rằng: kỹ năng của sinh viên hiện nay ở mức thấp so với yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Từ đó, trên cơ sở phân tích nguyên nhân của tình trạng trên, bài viết đề xuất mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Roles of female leaders of educational in Vietnam National University

  1 Resources
  In order to understanding the increasing number of women leaders in Vietnamese higher education. The research was a qualitative study using a narrative inquiry research design as a means to elicit the lived experience of some respected female educational leaders. However, a higher of males leader than females still fills senior management roles in Vietnamese higher education. This study explores of perspective the leadership styles of women leaders who want to positions of leadership in higher education. Most of the female leaders have not leadership training at any school, so their leadership and management by experiences.The identification of important factors effect on the educational leadership of these figures will provide insight into the nature of leadership in relation to teaching and learning in Vietnamese higher education. Research will focus on interview as method for exploring thestories offemale educational leaders in Vietnam National University, Hanoi (VNU). The role of female leaders in changing, developing and perfecting valuable structures. Exploring these stories will demonstrate and can be understood the leadership styles of female leader in at VNU.
 • UNDERGRADUATE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS LEARNING ENGLISH: A CASE STUDY AT NONG LAM UNIVERSITY

  1 Resources
  Effective learning a second language is influenced by many factors. Among of those, attitude has been identified as an important one. Better understanding of students' attitude will help language teaching programmers, school managers and educators to develop strategies to improved student’s learning outcomes. The drive of this study is to explore students’ attitude toward learning English. Data were collected through a questionnaire from a total of 694 students at Nong Lam University. The results of the study showed that the students have positive attitude toward learning English as a foreign language
 • Using English to teach English: Classroom English competence of English language teachers in Vietnam

  1 Resources
  The National Foreign Language Project 2020 (Project 2020) has been laying its emphasis on the development of general English language proficiency and English language teaching methods of English language teachers in Vietnamese schools. This article argues that these focuses might overlook an area which is essential for these teachers to use English efficiently in the classrooms: the development of classroom English proficiency. This argument is corroborated by a case study with qualitative data collected from videotaping 113 teachers in their microteaching sessions. It reveals certain limitations in their classroom English competence, especially linguistic and strategic competence. The article concludes by putting forward certain suggestions for Project 2020 as well as future studies to explore other facets of this competence.
 • Interactive virtual classroom

  1 Resources
  Developing virtual classroom training doesn't have to a chore. In fact, once you know each of the steps involved in the process, you can create deliverables that effectively improve employee skills and job performance, regardless of the subject matter. Even dreaded compliance training can become an engaging and exciting experience for your audience.
 • Mạng lưới xã hội với việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học

  1 Resources
  Mạng lưới xã hội ảnh hưởng đến nhiều phương diện đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thị trường lao động là một trong những nơi thể hiện rõ sự tồn tại của các mối liên hệ xã hội. Nhiều nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước cho thấy mạng lưới xã hội là một kênh tìm kiếm việc làm không chính thức, mang lại nhiều hiệu quả. Kết quả nghiên cứu sinh viên ngành xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (QH – 2011X, QH – 2012X) tốt nghiệp các năm 2015, 2016 cung cấp các nhận thức, cập nhật mới hơn những kết quả thực nghiệm về vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.
 • Research on the factors impact on the cohesion in higher education training between universities and enterprises: case study in Danang

  1 Resources
  Higher education plays critical role in providing human resources to society in all areas. Universities are thriving to carry out the test of training citizens to meet social needs; exploring science and technology, bringing scientific achievements into practice to serve the industrialization and modernization of the countries. However, our higher institutions have not accomplished all of these goals; we are preferring to focus on training generations of graduates with excellent results only in their academic performance, despite the increasing demands of enterprises in reality. This research studied the factors that influence the cohesion between universities and enterprises, thereby, suggesting further feasible solutions and policies strengthening this critical relationship, shifting universities education closer to practical needs, generating high-quality employees for society, producing breakthroughs in scientific research, therefore, delivering benefits to among universities, enterprises, and society to improve linkage in geo-training in Da Nang city in particular and Central Vietnam in general.
 • Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  1 Resources
  Các nhà sư phạm đến nay dường như đã xác định được về cơ bản hệ thống các năng lực chuyên biệt mà việc dạy học môn Ngữ văn cần hướng tới. Mặc dù vậy phân tích sâu hơn bản thân các năng lực chuyên biệt trong mối liên hệ hòa kết hướng tới một mục tiêu giáo dục chung của môn Ngữ văn vẫn là một việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết này tập trung nêu mấy ý kiến về vấn đề này
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).