1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Từ khóa: lao động

Kết quả lọc
  • Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

    1 Resources
    Ấn phẩm Xu hướng việc làm Việt Nam 2010 do Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động thực hiện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ dự án EC/MOLISA/ILO do Liên minh châu Âu tài trợ.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).