Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tố chức thực hiện các hoạt động thông tin, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện hoạt động thư viện khoa học và công nghệ quốc gia.