2 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
  • Bản tin Chính sách số 1

    1 Resources
    Bản tin Chính sách Tài nguyên – Môi trường này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổng hợp và biên tập. Bản tin được phát hành định kỳ hàng quý nhằm cập nhật và cung cấp những thông tin hữu ích tới cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến quá trình xây dựng, dự thảo, ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Đặc biệt, mỗi Bản tin Chính sách được xuất bản, chúng tôi sẽ có công bố những bài viết bình luận hoặc phân tích của các chuyên gia trong mỗi chủ đề khác nhau liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
  • Bản tin Chính sách số 1

    1 Resources

    Bộ dữ liệu này không có mô tả nào