4 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: .pdf PDF

Kết quả lọc
 • Tổng hợp và tính chất Focmazan. VI. tổng hợp một vài dẫn xuất đifomazan có chứa nhân dị vòng furan

  2 Resources
  Các hợp chất focmazan có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết cũng như thực tế đặc biệt là công nghiệp phẩm nhuộm và trong phản tích. Tiếp theo các bài báo trước, chúng tôi đã tổng hợp thêm dãy các hợp chất difoulazan có chứa nhân dị vòng furan và indol.
 • UML design verification based on model checking techniques

  2 Resources
  The advance of embedded computing technologies makes our society increasingly depend on these systems, and the reliability of the systems becomes more and more important for our daily life. Against this background, we have been examining the application of model checking techniques to embedded software design verification, and also developing a tool to support UML design verification. In my talk, I will explain our approach and tool, then emphasize the necessity of developing modeling techniques for design verification
 • Nghiên cứu khả năng tách kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu Aluminosilicat xốp

  2 Resources
  The increasing level of heavy metals in the water environmental represents a serious threat to human health and ecological systems. These contaminants must be removed from water resources. Various teatnent technologies have been developed. In this paper, the potential of removing heavy metals from aqueous solution by using porous aluminosilicate was studied. The solid sorbents were synthesized by reaction of sodium silicate and alumino sulfate with sol-gel method. Effects of synthesis temperature and ratio of Al:Si on synthesized materials and their adsorption capacrty of heavy metals were studied. The characteristics of the sorbents have been studied by X-ray diffraction, BET,... Their surface area is 210 m2ig, pore volume is 0.79 cm3/g, the maximum adsorption capacity of material (142.86 mg Pb2/g;51.54 mg C&lg and 64.93 }'1lrf*tg}were obtain
 • Tách dòng cDNA mã hóa cho thụ thể neurokinin-1 từ mô não người Việt Nam

  2 Resources
  Thụthểneurokinin-1 (NK-1R) thuộc nhóm các thụthểxuyên màng liên kết với G protein (GPCR). NK-1R đóng vai trò quyết định sự sống còn của các tếbào thần kinh, tham gia vào việc điều hòa các phản xạnôn, các chức năng về tim mạch, hô hấp và điều chỉnh các hành vi phản xạ. Ái lực liên kết với phối tửphụthuộc vào sự đa dạng trình tựamino acid của NK-1R. NK-1R tái tổhợp được biểu hiện trong hệthống tếbào động vật được sửdụng để sàng lọc các chất đối kháng cạnh tranh (chất đối vận) với phối tửtrong sản xuất các biệt dược. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả phân lập cDNA hoàn chỉnh từ mô não, trình tự nucleotide và trình tự amino acid suy diễn của NK-1R của người Việt. Sự sai khác ở4 amino acid so với dữliệu gốc trong Databank không làm ảnh hưởng đến tính xuyên màng của thụ thể nhưng có thể có ái lực liên kết khác nhau với các loại phối tử. Do đó, cDNA hoàn chỉnh của người Việt tạo cơ sở để biểu hiện NK-1R trong tếbào động vật để sàng lọc dược liệu Việt Nam