9.727 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
 • Truyện cổ người nguồn

  Cho đến ngày nay, người Ngùồn ở Minh Hóa vẫn được coi là một bộ phận của người Kinh (tức người Việt), mặc dù có một vài nhà nghiên cứu dăn tộc - ngôn ngữ học coi họ là môt bộ phận của người Mường. Tên gọi người Ngùôn là tên tự nhận của chính bộ phận dân cư này. Họ tự gọi mình là Ngùồn đề phàn biệt họ với những người Việt ở dưới xuôi mà họ gọi là Puỗn và dể phân biệt họ với người Chứt
 • Dân tộc Bru- Vân Kiều thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

  Chúng tôi hình thành nhóm nghiên cứu đề tài này thật đặc biệt. Một người làm ngôn ngữ học lý thuyết đang nghiên cứu về khu vực phát triển châu Á- Thái bình dương và phương Đông. Một người nghiên cứu lịch sử tiếng Việt đã nhiều năm lăn lộn, lấy các ngôn ngữ dân tộc Bắc Trường Sơn làm đối tượng khảo sát. Người thứ ba là kỹ sư trồng trọt và chuyên gia cây trồng lâu năm vốn có một thời gian dài trẻ tuổi quen thuộc địa bàn này. Ba người khác là những người con của dân tộc Bru-Vân kiều, c ả 3 sinh ra lón lên trên đất này, được rèn luyện, giáơ dục trưởng thành, từ cả 2 miền Nam-Bắc; từng giữ nhiều cương vị khác nhau và bây giờ cũng là những người đang trực tiếp chỉ đạo, điều khiển những công việc liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của dân tộc mình ở Ban dân tộc và miền núi tỉnh(1)
 • Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương tập II

  Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân; với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo; với lý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc 9 thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Hội VNDGVN. Sau gần 50 năm hoạt động, được sự lãnh đạo của Đảng và sự chăm sóc của Nhà nước, Hội VNDGVN đã lớn mạnh với trên 1.200 hội viên, sổ công trình do hội viên của Hội đã hoàn thành lên đến 5000 công trình, hiện đang được lưu giữ và bảo vệ tại Văn phòng Hội.
 • Tiếng Việt lịch sử trước thế kỷ XX những vấn đề quan yếu

  Cho đến thời điểm này, có rất nhiều vấn đề phức tạp đã và đang tiếp tục được bàn thảo và chỉ hy vọng môi người nghiên cứu góp một tay đẩy cỗ xe nghiên cứu nhích thêm một bước. Các công trình nghiên cứu lĩnh vực này gồm nhiều lối, nhiều cách thức tiếp cận. Chẳng hạn, nghiên cứu theo thời đoạn, theo diễn tiến, theo hồi quy với các bình diện như ngữ âm, tù vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn tự,...
 • Thực trạng sử dụng ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số và vấn đề đặt ra cho giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Bắc

  Tập chuyên luận mà chúng tôi trình bày dưới đây là một bộ phận thuộc dê tài nghiên cửu khoa học độc lập cấp Nhà nước : ”Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, vãn hoá một sô dân tộc thiểu số ở Việt B ắc”, mã sốĐ TĐ L - 2004/27, do Đại học Sư phạm Thúi Nguyên quản lí và người chủ trì là PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường. Trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu và phương pháp thực hiện đẻ tài, GS. TS. Trần Trí Dõi thuộc Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vãn - Đại học Quốc gia Hà Nội dã dẻ xuất đê cương chi tiết của chuyên luận.
 • Thực trạng kinh tế và văn hóa của 3 nhóm tộc người đang có nguy cơ bị biến mất

  Mấy nâm gần đây, dư luận xã hội nói nhiều về người Rục, người Arem và người Mã Liểng ở miền Tây Quảng Bình. Nhiều người cho rằng những tộc người này, do điêu kiện sống của họ, đang ngày một có nguy cơ hoặc bị tuyệt diệt, hoặc bị hòa lẫn vào những nhóm người khác 16n hom. Tình trạng này gây nên một sự lo ngại chính đáng cho các nhà quản lý xã hội cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc.
 • Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía Bắc Việt Nam

  Trong khi thực hiện đề tài nghiên cứu cũng như khi chỉnh lý báo cáo tổng hợp thành cuốn sách này, chúng tôi xuất phát từ một quan niệm cho rằng vấn đề giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số phải xuất phát từ nhu cầu thụ hưởng của người dân tộc để xây dựng chính sách và biện pháp thực hiện chính sách.
 • Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi một số tỉnh của Việt Nam

  Trong một tình hình như vậy, để phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong những thập kỷ tới chúng ta không thể không phát triển kinh tế xã hội của vùng dân tộc miền núi đ ể nơi đây hoà nhập vào cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy "đường lôi, quan điểm của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước ta là nhất quán : Bình đẳng dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện giúp nhau cùng phát triển, thống nhất trong đại gia đình dân tộc Việt N am " [20 ; 34 - 35].
 • Tác phẩm Đặng Hành và bàn đại hội

  Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân; với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vù trụ và thê giới tự nhiên đằ được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo; với lý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn 9 nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Hội VNDGVN. Sau hơn bốn mươi năm hoạt động, được sự lãnh đạo của Đảng và sự chăm sóc của Nhà nước, Hội VNDGVN đã lớn mạnh với gần 1.200 hội viên, số công trình do hội viên của Hội đã hoàn thành lên đến gần 5.000 công trình, hiện đang được lưu trữ và bảo vệ tại Văn phòng Hội.
 • Những vấn đề chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

  Mỗi một tiểu mục văn bản (nguyên văn hoặc phần trích dẫn), được chúng tôi xếp theo thứ tự thời gian công bổ và có hiệu lực. sắp xếp theo thời gian như vậy là để chủng ta quan sát tính kế thừa của việc xác định chính sách cũng như việc đề ra những biện pháp thực thi chính sách thể hiện trong những văn bản được công bổ sau. Do thời gian cũng như điều kiện tìm kiếm nên tập họp của chúng tôi ở đây vẫn chưa có được đầy dủ tất cả những văn bản cần thiết.
 • Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội

  Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội.của PGS. TS Trần Trí Dõi có thể coi như là sự gợi mở mang tính giao lưu về một số vấn đề ngôn ngữ cụ thể nhưng khá bức xúc đang đặt ra ở ta hiện nay; trong đó đặc biệt đối với ngôn ngữ các dân tộc anh em.
 • Design and construction of laser raman spectrometer to study hydrocarbon extracts from petroleum of VietNam

  We studied to design and construct a laser Raman spectrometer using an Argon laser and a double grating monochromator GDM-1000. The efficiency of the laser Raman scattering detection system was estimated by the obtained Raman spectra of some standard solution such as CCI4, C6H6 and some hydrocarbon extracts from petroleum of Vietnam. This result is an important step to study Raman spectra of petro leumextracts in Vietnam as well as Raman spectra of photo -electronic materials
 • Giáo trình Lịch sử Tiếng Việt

  Trong nhiều năm gần dây nhu cầu hiểu biết về lịch sử tiếng Việt không chi là một nhu cầu về học thuật của các nhà ngôn ngữ học, lịch sử dân tộc, lịch sử văn hoá,... mà còn là một nhu cầu của dôns đào bạn đọc khác nhau. Bới vì. nếu có thể hiếu biết đầy đù về lịch sử tiếng Việt, người ta sẽ hiểu rõ hơn lịch sử phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc. Sở dĩ có thể nói được như vậy là vì ngôn ngữ của bất kỳ một dân tộc nào cũng đồng thời vừa là phương tiện thể hiện nét đặc trưng văn hoá của dân tộc, vừa là thành tố cấu thành nên nền văn hoá đó.
 • Cơ sở tiếng việt

  Môn Cơ sở Tiểng Việt là mộ tự chọn có hướng dẫn của các sinh viên nhóm ngành IV, nhóm ngành các khoa học xã hội, nhân văn như Ngôn ngữ học, Văn học, Lịch sử,...Trong quá trình làm việc biên soạn chúng tôi đã trao đổi và nhận được nhiều sự cổ vũ , góp ý động viên của nhiều giáo sư, tiến sĩ.
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam - Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

  Kể từ thập niên 1960 trở lại đây, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng thu hút sự quan tâm của không chỉ các tổ chức xã hội, các chính phủ, các nhà nghiên cứu mà cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người trên địa toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cho rằng các công ty phải chịu trách nhiệm về đạo đức đối với nhân viên của họ và toàn xã hội...
 • Các họ ngôn ngữ ở Việt Nam

  Nhờ đó mà cá nhân tôi có điều kiện xâv dựng và biên soạn những chuyên luận bổ sung lẫn nhau cho một địa hạt quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Đó là vấn đề lịch sử ngôn ngữ và các ngôn ngữ cũng như lịch sử văn hóa nhìn từ góc nhìn của ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á
 • Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương ở Tương Dương, Nghệ An

  Công trình Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (hay là Thái Hàng Tổng, ở Tương Dương - Nghệ An) dưới dạng song ngữ Thái Mương - Việt (có kèm theo chữ Lai Pao) là kết quả của sự hợp tác biên soạn giữa một tác giả công tác tại một trường Đại học ở Hà Nội và một trí thức người Thái Mương ở Tương Dương Nghệ An. Người công tác tại trường Đại học ở Hà Nội là người chuyên nghiên cứu về tiếng Thái Mương và chữ Thái Mương (chữ Lai Pao) ở Tương Dương Nghệ An trong nhiều năm.
 • Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

  Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu sô' ở Việt Bắc do Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chủ trì (chủ nhiệm là PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc) được tiến hành trong hai năm (2004 - 2005) tại địa bàn 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Như đã biết, Việt Bắc nằm ở cửa ngõ phía Bắc, giáp biên giới Việt - Trung, nối khu vực miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam. Trong quá khứ cũng như hiện nay, đây là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Với những nét đặc thù về điều kiện tự nhiên, về lịch sử - xã hội, Việt Bắc cũng là địa bàn hết sức phong phú, đa dạng, đặc sắc về văn hoá.
 • Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Trong hệ thông những trường đại học có ngành Khoa học Nhân văn ở Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường duy nhât ờ khu vực phía Bắc có một bộ môn riêng đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu giảng dạy về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Từ ngày thành lập (1956), nhất là khi có một ngành Ngôn ngữ học riêng (1964) trong Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), ngôn ngữ các dân tộc thiểu số đã luôn là đối tượng nghiên cứu quan trọng của các nhà ngôn ngữ học. Và cũng đã có rất nhiều sinh viên thuộc các thê' hệ khác nhau được cung cấp những hiểu biết về ngôn ngữ-văn hóa các dân tộc ở đây đê sau khi ra trường họ đã trở thành nhũng nhà nghiên cứu có tên tuổi trong và ngoài nước ơ nhiều viện nghiên cứu hay trường đại học, trở thành những nhà quàn lý xã hội có uy tín, góp phần đáng kế vào việc thực thi chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và micn núi của Nhà nước Việt Nam.
 • Hiệp định xuyên Thái Bình Dương - Cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam

  Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tự do giữa các nước ở ven hai bờ Thái Bình Dương, mục tiêu tiến tới loại bỏ từ 90% trở lên các rào cản về thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ của đối tác tham gia hiệp định...