Dữ liệu

 • Bảo tồn và cách tân - Tạo ra một mô hình nhà ở mới cho khu vực phố cổ

  1 Resources
  Thành phố thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, có lịch sử nghìn năm kể từ ngày thành lập vào năm 1010. Khu vực phố cổ được biết đến là “khu vực 36 phố phường” vẫn là trung tâm thương mại của thành phố và nắm giữ phần cốt lõi hoạt động đô thị. Kỷ niệm nghìn năm, bảo tồn đô thị để gìn giữ các tài sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm lớn nhằm củng cố vai trò hạt nhân truyền thống hay quốc gia của Hà Nội.
 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập

  1 Resources
  Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).
 • Nghiên cứu bài toán phủ sóng trong điều kiện địa hình phức tạp, từ đó xây dựng phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn dựa trên bản đồ địa hình số

  1 Resources
  Trong truyền thông vô tuyến dải tần UHF/VHF, điều kiện địa hình có ảnh hưởng rất lớn đến vùng phủ sóng của trạm phát. Các vật cản có kích thước lớn, chẳng hạn như núi non... là nguyên nhân gây ra suy hao công suất truyền. Nếu vật cản không qua cao, sóng vẫn có thể truyền qua nhờ hiệu ứng nhiễu xạ. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, vật cản sẽ chắn hẳn đường truyền thẳng, tạo nên một vùng bóng vô tuyến, hay thậm chí chắn hẳn phương truyền sóng đó. Bài bào đưa ra phương pháp tính vùng phủ sóng một cách chính xác dựa vào các điều kiện địa hình thực tế lấy từ bản đồ số, từ đó khoanh vùng được các vùng bóng vô tuyến do vật cản gây ra. Các nghiên cứu này cũng đang được áp dụng để viết thành một phần mềm chuyên dụng, có tên là "Phần mềm tình vùng phủ sóng cực ngắn".
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  1 Resources
  Trong xu thế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất. Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mực tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây

  1 Resources
  Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong giai đoạn hiện nay phản ánh những thành tựu kinh tế, thành tựu khoa học kỹ thuật của Việt Nam, phản ánh sự hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. TRong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung vào việc phân tích những chuyển biến tích cực trong cơ cấu ngành và cơ cấu lao động từ 1990 đến 1996 và những khác biệt trong không gian sản xuất giữa các vùng ở Việt Nam
 • Các ảnh hưởng của toàn cầu hóa và tuổi trẻ tại Việt Nam

  1 Resources
  Tham luận này xem xét các xu hướng toàn cầu trong văn hóa của tuổi trẻ mà có thể được coi là có ảnh hưởng lên tuổi trể nước Việt Nam, nơi đang được đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng. Theo truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam tán thành một tập hợp chiết trung các khuôn khổ đạo đức cho hành động và hành vi xuất phát từ ba truyền thống tư duy có từ xa xưa, : các đức tin của đạo Phật và đạo Lãnh, các lý tưởng của Khổng giáo và các phong tục tập quán, kẻ cả thuyết vật linh và tục thờ cúng tổ tiên (Liêm, 1994).
 • Công nghệ gốm miền trung Việt Nam và Nhật Bản trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII

  1 Resources
  Từ năm 1993, một đội công tác Nhật Bản do Viện Đại học văn hóa quốc tế Phụ nữ Showa dẫn đầu đã hợp tác với phía Việt Nam thực hiện dự án bảo tồn đô thị ở thương cảng Hội An miền Trung Việt Nam. Với tính chất là một phần của dự án bảo tồn, công tác khảo sát khảo cổ học cũng được tiến hành
 • Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Cộng sản Liên Xô (những năm 1920-1930)

  1 Resources
  Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Cộng sản Liên Xô (những năm 1920-1930) Những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa những người yêu nước Việt NAm và đại diện Liên Xô đã diễn ra vào những năm 1920. Người đề xướng là Phan Bội Châu - đại diện cho xu hướng đấu tranh vũ trang chống đế quốc trong phong trào dân tộc giải phóng ở Việt Nam
 • Bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình giao lưu văn hóa với thế giới

  1 Resources
  Hàng loạt phát hiện của các ngành khảo cổ học, sử học, dân tộc học trong những thập niên qua đã cho thấy: Cái nôi sinh tụ đầu tiên của người Việt Cổ là thuộc địa bàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Để tồn tại và phát triển tổ tiên chúng ta đã phải tìm mọi cách thích nghi với môi trường tự nhiên của một miền nhiệt đới và á nhiệt đới gió mùa ven bờ Thái Bình Dương, gồm 2 vùng rõ rệt: vùng đồi núi và vùng đồng bằng giáp biển
 • Kinh tế Việt Nam trên đường hội nhập thế giới

  1 Resources
  Kể từ năm 1986, Việt Nam đã thực hiện sự chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường mở và từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Những thành tựu ngoạn mục của nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã chứng tỏ sự đúng đắn của công cuộc cải cách, sự thích ứng cao của nên kinh tế Việt Nam đối với các xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa.
 • Phát triển cộng đồng xã hội ở nông thôn Việt Nam dưới tác động của đổi mới kinh tế

  1 Resources
  Phát triển cộng đồng xã hội ở nông thôn nhằm không ngừng cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống tại chỗ cho chính dân cư sinh sống tại các thôn,m bản là yêu cầu có tính thực tế, nhất là trong quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra một cách nhanh chóng hiện nay.
 • Việt Nam học được những gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á

  1 Resources
  Thực chất cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Đông Nam Á là khủng hoảng nợ nước ngoài, đặc biệt là vốn vay tư nhân và ngắn hạn, dẫn tới cầu về đồng đôla Mỹ lên cao, vượt quá cung và đồng nội tệ mất giá nhanh chóng. Vì vậy, bài học đầu tiên là Việt Nam phái có chiến lược, quy hoạch và biện pháp để quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài (ODA và vốn vay tư nhân, ngắn hạn và dài hạn) một cách có hiệu quả, ít nhất cũng đảm bảo hoàn trả được vốn vay (hoàn vốn) đúng thời hạn.
 • Nghiên cứu vai trò của văn hóa đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: nghiên cứu trường hợp của Việt Nam

  1 Resources
  Nghiên cứu vai trò của văn hóa đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: nghiên cứu trường hợp của Việt Nam Tham luận này muốn giới thiệu cho các thành viên tham dự hội nghị một cuộc tranh luận ngày càng tích cự giữa các học giả trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, về vai trò của văn hóa trong quá trình ra quyết định hoạch định chính sách đối ngoại của các nước.
 • Một ví dụ về tổ chức văn phòng cấp thấp: Các nhân viên văn phòng các quan chức địa phương và tỉnh ở Bắc Việt Nam (1820-1921)

  1 Resources
  Một ví dụ về tổ chức văn phòng cấp thấp: Các nhân viên văn phòng các quan chức địa phương và tỉnh ở Bắc Việt Nam (1820-1921) Khác với những cai trị ở tỉnh hoặc địa phương chỉ ở một thời gian tại một nơi, những nhân viên văn phòng các phủ, huyện như các lại mục, thông lại và thư lại ở văn phòng quan tỉnh, nhiều tuổi hơn quan thủ hiến và là những phần tử ổn định trong bộ máu hành chính, thông thạo phong tục tập dân chúng và các vấn đề của địa phương.
 • Trang trại gia đình: một hiện tượng kinh tế xã hội mới xuất hiện trên một số vùng nông thôn

  1 Resources
  Trang trại hoặc là điền trang, nông trại, đồn điền,....ở Việt Nam đã có từ thời xa xưa, qua các thời kỳ phong kiến, thực dân đến trước Cách mạng tháng 8. Về tính chất sở hữu, thể chế quản lý và quan hệ lợi ích... phụ thuộc vào các chế độ chiếm hữu đất đai và bản chất giai cấp, nhân văn của các chế độ đó.
 • Kinh tế hộ nông dân và thể chế tập thể ở Việt Nam

  1 Resources
  Lịch sử phát triển của nông thông là lịch sử của sự thay đổi kinh tế hộ nông dân và các thể chế tập thể. Trong bài này, chúng tôi muốn vạch lại các nét lớn của sự thay đổi của các quá trình phát triển ấy.
 • Vai trò của chính sách y tế trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  1 Resources
  Việt Nam đang bước vào thế kỷ XXI với điều kiện kinh tế tốt hơn chúng ta mong đợi, mặc dù đã trải qua năm thập kỷ chiến tranh, sự cô lập trong thương mại và lệch hướng. Việc áp dụng chính sách Đổi mới năm 1986 đã đưa đất nước vào thời kỳ chuyển đổi và phát triển kinh tế nhanh chóng. Điều đó ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch dịch vụ y tế và phân phối dịch vụ.
 • Nghiên cứu về làng khoa bảng - Một loại hình làng Việt, một dáng nét văn hóa Việt Nam

  1 Resources
  Nghiên cứu làng khoa bảng nhằm tìm hiểu những đặc điểm của loại hình làng đặc biệt này, qua đó góp phần vào việc tìm hiểu các loại hình làng Việt cổ truyền, lý giải nhiều vấn đề về lịch sử - văn hóa Việt Nam, nhất là ảnh hưởng của Nho học, của chế độ giáo dục, thi cử phong kiến trong làng xã Người Việt. Nghiên cứu làng khoa bảng còn nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử, phát huy truyền thống đối với việc phát triển, phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài ở nông thôn hiện nay.
 • Công cuộc nghiên cứu xã hội ứng dụng đối với sự phát triển nông thông Việt Nam: sự lựa chọn phương pháp và khả năng tổng hợp

  1 Resources
  Tham luận này sẽ xét năm loại phương pháp nghiên cứu nông thôn, xem xét những giả định và những đòi hỏi về kỹ năng và sơ bộ đánh giá những thách thức mà các nhà nghiên cứu Việt Nam sẽ gặp phải trong việc áp dụng những phương pháp này.
 • Phát triển kinh tế và công bằng xã hội: đánh giá thành quả đổi mới và suy nghĩ về chiến lược phát triển của Việt Nam

  1 Resources
  Luận văn này có mục đích đưa ra một phương pháp luận để suy nghĩ về vấn đè phát triển trong công bằng, đánh giá thành quả đổi mới của Việt Nam và đưa một số đề nghị về chiến lược phát triển đẻ vừa tăng trưởng nhanh vừa tạo công bằng xã hội.
 • Việt Nam: Ai sẽ chấp nhận thách thức của việc hiện đại hóa vùng nông thôn?

  1 Resources
  Mỗi chiến lược hiện đại hóa, cũng như mỗi quá trình nhằm đuổi kịp trước hết phải giảm khoảng cách giữa vùng thành thị và nông thôn, một khoảng cách mà theo một số nhà phân tích, đang ngày càng xa hơn bất kể đến mức tăng trưởng hiện tại hoặc có thể là từ đó mà ra.
 • Một số đặc điểm của làng xã Thừa Thiên - Huế

  1 Resources
  Thừa Thiên - Huế được sát nhập vào lãnh thổ Đại Việt từ đầu thế kỷ XIV(1306). Qúa trình di dân Việt vào khai khẩn, dựng làng có tổ chức cũng bắt đầu từ đấy. Dĩ nhiên, khi người Việt đến lập làng, sinh sống, đây không phải là vùng đất hoang vô chủ.
 • Mục lục Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất 2

  1 Resources
  Chủ đề 3: Kinh tế và xã hội Chủ đề 4: Làng xã, nông thôn và nông nghiệp
 • Những ảnh hưởng kinh tế và môi trường của các cải cách nông nghiệp ở ba bản người Thái Đen ở vùng Tây Bắc Việt Nam

  1 Resources
  Bài viết này nhằm đóng góp cho bạn đọc một sự hiểu biết về những ảnh hưởng của cải cách nông nghiệp đến kinh tế và môi trường ở cấp làng bản. những tìm hiểu của chúng tôi ở ban bản người Thái đen tỉnh Sơn La cho thấy những liên hệ chặt chẽ giữa các thay đổi về kinh tế và môi trường.
 • Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê

  1 Resources
  Dựa theo tài liệu này, tôi xin khảo sát cơ bộ về mối quan hệ giữa cá nhân - gia đình - dòng họ - làng - cơ quan nhà nước tại địa phương và trình bày trật tự xã hội cuối đời Lê được giữ gìn như thế nào, xã hội nông thôn mang tính chất nào. Rất tiếc, báo cáo này chưa có đủ sức để thuyết phục các đồng nghiệp.
 • Qúa trình đổi mới mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong nông thôn Việt Nam từ 1981 đến 1985

  1 Resources
  Trong quá trình xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), Việt Nam luôn đồng nhất hợp tác hóa với tập thể hóa, coi tập thể hóa là hình thức chung nhất và tiến bộ nhất của quá trình hợp tác hóa nông nghiệp.
 • Biểu thị không gian Làng ở trung du Bắc Bộ (Làng hay - tỉnh Phú Thọ)

  1 Resources
  Tổ chức không gian nông thông người Kinh ở Bắc Việt Nam đã và vẫn là một đề tài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội. Trong phạm vi này, phần lớn các công trình, dù do các nhà nghiên cứu người Việt hay nước ngoài tiến hành trong thời kỳ thuộc địa hay gần đây từ khi độc lập, đều xoay quanh một trục nghiên cứu chính: định nghĩa trong không gian về xã hội, kinh tế và chính trị những đơn vị địa phương như xã, thôn, làng, xóm, ngõ,...
 • Địa bạ Nam Kỳ từ thời Nguyễn đến thời Pháp thuộc

  1 Resources
  Trong phạm vị tư liệu của mình, chúng tôi muốn giới thiệu một cái nhìn tổng quát về việc lập địa bạ ở Nam Kỳ từ thời Nguyễn đến thời Pháp thuộc. Đặc biệt muốn giới thiệu một khối lượng tư liệu địa bạ quý giá của Nam Kỳ thời thực dân Pháp chưa được khai thác nghiên cứu và đang rất cần được bảo quản gìn giữ.
 • Kinh tế nông nghiệp và nông thôn Bắc Kỳ với chính sách khai thác đất công nghiệp thời cận đại

  1 Resources
  Ở nước ta, từ lâu việc khai thác đất công nghiệp hay còn gọi là việc khẩn hoang đã là một biện pháp hết sức quan trọng để mở rộng bờ cõi, phát triển nên kinh tế nông nghiệp và luôn luôn là giải pháp của vấn đề đất chật người đông tức vấn đề dân số ở những vùng nông thôn đồng bằng.
 • Pháp quyền trong pháp luật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc cổ (Tập tục pháp lý Đông Á truyền thống dưới ánh sáng của các chuẩn mực pháp quyền hiện đại)

  1 Resources
  Tham luận này sẽ thử xem lại chi tiết thủ tục pháp lý thực sự của Trung Quốc dưới triều Thanh (thế kỷ 17-1911) và của Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802-1884) để tìm xem liệu có một pháp quyền châu Á tương ứng ở Trung Quốc và Việt Nam không, dưới ánh sáng của các chuẩn mực khác nhau của quan niệm phương Tây về pháp quyền.
 • Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam

  1 Resources
  Đất đai, dù tồn tại dưới hình thức sở hữu nào, cũng đều gắn liền với vô số các mối quan hệ xã hội phức tạp kiểm soát việc tiếp cận và sử dụng nó. Trong quá trình phân chia lại đất trong thời kỳ đổi mới, việc sắp xếp lại vị trí của giới tính trong các mối quan hệ ruộng đất ở Việt Nam đã làm nổi lên một số vấn đề về nhận thức.
 • Về dòng họ ở nông thôn hiện nay

  1 Resources
  Bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX đang có một sự phục hưng gia đình và dòng họ ở đồng bằng Bắc Bộ và cả nước. Trước đó vào các thập kỷ 60,70 và đầu 80, trong hệ thống kinh tế - xã hội, hợp tác xã nông nghiệp mà thực chất là tập thể hóa sản xuất nông nghiệp, từ sở hữu đến phương thức sản xuất kinh doanh thì vị trí của hộ gia đình thật sự bị sút kém.
 • Chế độ lương điền dưới Triều Nguyễn

  1 Resources
  Bài nghiên cứu này là một phần trong công việc nghiên cứu lịch sử phát triển chế độ tự trị ở các làng xã Bắc Bộ Việt Nam thời tiền thuộc địa, dựa vào một số luật lệ dưới thời nhà Lê và nhà Nguyễn.
 • Phân tích so sánh sự biến đổi nông thôn vùng châu thổ sông hồng

  1 Resources
  Việc phân tích các biến đổi không gian và kinh tế nông thôn trong bản báo cáo này dựa vào việc điều tra cơ bản mà tôi đã tiến hành trong các năm 1990, 1991 và 1994 ở xã Mông Phụ (Đường Lâm, Hà Tây) cách Hà Nội 50 km về phía Tây, trong một vùng "nửa đồng bằng nửa miền núi" cho phép người dân sống không chỉ bằng trồng lúa mà cả bằng các cây lương thực khác; mặt khác vị trí này gần chợ Đông Sàng làm cho người dân dễ sống bằng nghề thương mại và thủ công.
 • Hương ước, một phương thức quản lý nông thôn Việt Nam truyền thống

  1 Resources
  Làng vốn là một công xã nông thôn chuyển thành một đơnvị hành chính cấp cơ sở của Nhà nước nên tự nó hàm chứa cả hai yếu tố tự trị và phụ thuộc nhà nước, trong đó trên đại thể yếu tố thứ nhất càng ngược về thời kỳ xa xưa càng mạnh và trái lại yếu tố thứ hai càng gần với ngày nay càng chiếm ưu thế hơn.
 • Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật Bản thời Edo (so sánh với Việt Nam)

  1 Resources
  Khác với các nước phương Tây, Nhật Bản bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nền tảng nông nghiệp. Nông nghiệp Nhật Bản vừa mang đặc tính chung của xã hội canh tác lúa nước vừa có những đặc tính riêng của vùng khí hậu ôn đới hải đảo, Đông Bắc Á.
 • Magnetic properties and magnetocalotic effect in shape memory alloys Ni-Mn-Ga

  1 Resources
  The magnetic shape memory alloys Ni-Mn-Ga are a new class of active materials, which has potential for application. Although the structural and magnetic properties have been investigated, there is not much deep systematic research such as the influence of composition change on the structure and magnetic transition temperatures, magnetocaloric effect occurring at these temperature etc
 • Transparent conducting ZnO: Al films deposited on polimer substrates by R.F. magnetrong sputtering

  1 Resources
  Transparent conducting ZnO: Al films with good adhesion and low resistivity have been prepare on polymer substrates by r.f magnetron sputtering. Polycrystalline ZnO: Al films having a preferred orientation were obtained with resistivity 5.8x10^-3cm, carier concentration 8.9 x 10^20 cm^-3 and Hall mobility 13 cm2/V.S. The average trans-mittrance of the films is 90% in the wavelength range of the visible spectrum.
 • The electric and magnetic properties of the perovskite compound system Ca(1-x)Fe(x)MnO3(x=0;0.01; 0.03; 0.05)

  1 Resources
  The sample of Ca(1-x)Fe(x)MnO3(x=0;0.01; 0.03; 0.05) have been made by ceramic and sol-gel technologies . The crystalline structure was analysed by X-ray diffac-tometer and the Rietveld method was used for determination of the structure parameters
 • Influence of Zr substitution on the structure and properties of bulk Nd60Fe30Al(10-x)Zr(x) alloys

  1 Resources
  The bulk Nd60Fe30Al(10-x)Zr(x) alloys (x=2, 4, 6, 8 and 10) have been prepare by arc-melting in argon and subsequent suction-casting in copper mold with water-cooling. The X-ray diffraction analysis show that the samples with x= 2, 4 , 6, 8 are partly crystallized and that with x=10 is fully crystallized.
 • Làng cổ Bắc Ninh và vai trò của nó trong xã hội nông thôn Bắc Ninh hiện nay

  1 Resources
  Bắc Ninh là một vùng đất cổ, nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội. Hiện tại, nhiều làng cổ còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Những làng cổ này còn giữ gìn được nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc cổ và nhiều tư liệu thành văn có giá trị lịch sử - văn hóa.
 • Văn hóa Làng Việt và sự phát triển

  1 Resources
  Vế văn hóa và vai trò của văn hóa trong sự phát triển của đời sống xã hội, chúng tôi nhận thức rằng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Điều này, trên thực tế có ý nghĩa phương pháp luận rất quan trong đối với mọi nghiên cứu về văn hóa.
 • Prepareing and studying the thermo-electrich properties of the flash-evaporated P-Type Bi0.4Sb1.6Te3 thin films

  1 Resources
  P-Type Bi0.4Sb1.6Te thermo - electrich thin films were deposited by flash - evap - oration technique in a vacuum of about 10^5 toor. The thin films were annealed in medium of hydrogen gas with temperature in range of 100 - 350 oC, compotent of the films were investigated by mean of XRD, SEM and EDS.
 • Charge ordering in Nd0.5Sr0.5MnO3 and its annihilation in Nd0.5Sr0.5Mn0.5Cu0.1O3

  1 Resources
  The Nd0.5Sr0.5MnO3 and Nd0.5Sr0.5Mn0.5Cu0.1O3 manganites have been prepared by solid state reation technology. Samples of both composition are of single phase with orthorhombic structure.
 • Structural, magnetisation and magnetoresistance studies of {Fe(1 nm)/ Cr(2nm)} multilayers

  1 Resources
  The sputtered {Fe(1 nm)/ Cr(2nm)}70 multilayers have been investigated by mean of the X-ray diffraction, magnetisation and magnetoresistance. The multilaye struture of the as-deposited film is evidenced by the existence of two sepparate bcc-Fe and bcc-Cr Bragg peaks.
 • Preservation of some invariants of modules by specialization

  1 Resources
  The aim of this paper is to show that some invariants of finitely generated modules over a local ring are preserved bt specialization. We will show that the specializations of a Gorenstein (linear maximal Buchsbaum) module is again Gorenstein (linear maximal Buchsbaum)
 • Dân chủ làng xã - những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu

  1 Resources
  Mỗi dận tộc đều có một lịch sử hỉnh thành và phát triển. Trong lịch sử ấy bao giờ cũng có những dấu ấn đặc biệt. TRong những dấu ấn đặc biệt hình thành dân tộc Việt Nam đều kể đến sự hình thành và phát triển làng, xã.
 • Renormalization electron greens funtion in Bloch-Norsieck model for QED3

  1 Resources
  The electron green's function in Bloch-Norsieck for QED3 has been received by means of the functional intergration method. electron green function
 • Preparation and investigation of optical properties of ZnO:Co powers

  1 Resources
  ZnO:Co powers with of Co concentrations ranging from 1at% to 15at% were prepared by sol-gel method. The powers show wurtzite crystal structure with the lattice constants changing with the cobalt content. The photoluminescence spectra (PL) consists of four bands: exciton emission band of 380 nm, a band around 400-500 nm, and tow bands at 588 nm and 690 nm. The existence and the intensity of the bands depend on the Co content, the optical excitation and the annealing condition. Origins of the emission were proposed.
 • Tín dụng chính thức và phi chính thức ở nông thôn

  1 Resources
  Từ ngày Đổi mới (1986), đặc biệt từ khi có Khoán 10 "(1988), nhà nước đã công nhận các hộ nông dân như là các đơn vị sản xuất tự chủ. Để phát huy được hết khả năng của các hộ gia đình, người ta có thể kêu gọi tín dụng cá nhân.
 • Magnetic polaron in magnetic perovskites

  1 Resources
  We study magnetic polaron (MP): electron trapped in ferromagnetic droplet, which is surrounded by antiferromagnetic media in one dimensional case and classical t2g spin approximation. It is shown that the ground state energy of MP is unstable towards the Coulomb electron - electron repulsion. The size of MP corresponding to the size of ferromagnetic droplet is also studied numerically. A possibility to apply this model for explaining of magnetic phase separation in magnetic perovskites is discussed.
 • Physical properties of perovskite La2/3Ca1/3Mn0.90CO0.10O3-8

  1 Resources
  Ferromagnetic-paramagnetic transition was significantly affected by Mn-site substitution, however no observable changes were found in its crystal structure o f the sample. The Curie temperature strongly decreases from 267 K to 160 K for the sample of La2/3Ca1/3MnO3 and La2/3Ca1/3Mn0.90Co0.10O3-8 respectively. Especially, it ic observed that the charge-ordering appeared at 125 K. The activation energy value (Ea) has been estimated by EPR measurement as 0.093 eV. The anomaly in the thermal evolution o f the EPR linewidth has been observed also. This anomaly has been attributed to a Jahn -Teller transition or an electric phase separation. The changes of the physical properties of this sample are successfully explained by introduction the SE and antiferrom agnetic order in Co-O -M n bond.
 • Isotope effects in debye-waller factor and in XAFS

  1 Resources
  A new analytical procedure for discover and evalution of isotope effects in Debye-Waller factor (DWF) and in X-ray absorption fine structure (XAFS) of a crystal has been developed based on the quantum statistical theory. The derives expressions for Debye-Waller, correlated Einstein frequency, correlated Einstein frequency, correlated Einstein temperature and XAFS depend on the atomic mass number as a variable.
 • Tác động dân số và các chính sách nông nghiệp: những hậu quả đối với cảnh quan miền núi (Trường hợp của dãy núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

  1 Resources
  Cảnh quan dân cư và đồng ruộng hiện nay là kết quả của các tác động về chính sách, về dân số...Những tác động này đã làm thay đổi sâu sắc các hình thức sở hữu và sử dụng đất đai. Cảnh quan ngày nay của dãy Tam Đảo với những dấu ấn lịch sử của các quá trình biến đổi về tổ chức đất đai nông nghiệp ở vùng chân núi, cho ta thấy những mốc không gian của các giai đoạn trước đây.
 • Preparation of ZnO:Ga films by Sol-Gel method

  1 Resources
  Polycrystalline ZnO:Ga films have been prepared by sol-gel method from zinc acetate dihydrate and Ga(NO3)3 solution. The dependce of resistivity of the films on galium concentration, treatment and formation procedures has been studies. The fabricates films have glossy surface, high transparency (~85%) in the near UV, VIS and IR regions, hexagonal wurzite structure with prefered orientation along c-axis, strong UV luminesscece.
 • Magnetisation process in Fe/Terfecohan/Fe sandwich films

  1 Resources
  The materials are rather favorable for making films as s recording medium. In the samples S40 and S60, the formation of the magnetic domain structure in the interface is observed, leading to magnetic phase transition from the interlayer ferrimagnetic configurations to the interlayer ferromagnetic ones.
 • Quản lý cộng đồng các hệ thống thủy lợi ở châu thổ sông Hồng, Việt Nam

  1 Resources
  Mục đích bài báo cáo này là mô tả quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và công việc quản lý các hệ thống tưới nước và thoát nước ở mức làng xã, ở vùng châu thổ sông Hồng.
 • Các nghiên cứu về Làng Việt Nam

  1 Resources
  Trong phần lớn các công trình nghiên cứu về nông thông Việt Nam, đặc biệt là các công trình về nông thôn miền Bắc, làng thường được coi như là nơi sống ẩn nhãn của những người dân quê.
 • Preparation of transparent conducting ZnO:Al films on glass substrates by of magnetron sputtering

  2 Resources
  Highly transparent, conducting y4/-doped ZnO films with good adherence anti low resistivity have been prepared on glass substrates by r.f magnetron sputtering. Mechanically stable polycrystalline conductive ZnO: Al films had a preferred orientation with the (002) planes parallel to the substrate surface. The ZnO:Al films showed a resistivity in the range from 8.7 X 10"3 to 1.8 X 10~:i2 cm, a carrier density in the range (0.2 - 3.1) X 1020 cm 3 and a Hall mobility between 7 and 17 cm 2Vr-1 5“ 1. The average transmittance in the visible range exceeded 89 % for a 1.9um thick film. The films showed a band-edge photoluminescence. The origin of the observed near-UV lines was identified in terms of hound exciton complexes, bound electron with free hole recombination and donor - acceptor pairs.
 • Influence of magnetic field on the amplication of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in quantum wires with parabolic potential and square potential

  1 Resources
  The influence of magnetic field on the amplication of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in quantum wires with parabolic potential and square potential and is investigated based on quantum transport equation for phonon.
 • Sự thay đổi của nông thôn miền bắc Việt Nam sau đổi mới (Qua nghiên cứu cụ thể hợp tác xã làng Trang Liệt)

  1 Resources
  Chính sách đổi mới được đề ta từ Đại hội Đảng Cộng Sản lần VI (Tháng 12-1986) đến nay đã được 9 năm. Trong thời gian đó, nền kinh tế thị trường phát triển nhanh chóng, nhờ đó xã hội nông thông cũng ngày một thay đổi.
 • Platinum maneto - sputtered films used as electrodes to measuring con ductivity of solution

  1 Resources
  Platium material has been widely used to fabricate electrodes in the measurement of conductivity of solution because it has been chemical stability, electrical properties less change with temperature. In this paper, we present some result of platium electrode films farricated by DC megnetron-sputtering technique.
 • List of publication in 2002 serial: Mathematics

  1 Resources
  Danh sách các cuốn sách chuyên ngành Toán xuất bản năm 2002:
 • Mathematica for Geophysical field separation

  1 Resources
  The article contain different techniques of geophysical data processing by using software Mathematica. It was known that geophysical data are usually distorted due to the influence of noise. Predominantly, the noise can be caused by geophysical inho-mogenerous structure, by errors in measurement method being used, by variations of physical fields, etc. As a after of fact, geophysical data processing is the combat with the noise of the various nature. In geophysical data processing, the field separation acquires great significance.
 • The Orgin of the near band edge luminescence in ZnO:In films

  1 Resources
  The ZnO:In films are prepare by the electrostatic spray deposition technique. The properties of excitonic luminescence for ZnO:In films are investigated by using dependence of exitonic photoluminescence spectra on temperature. For all the films, the luminescence spectra consist of the near band edge emission (~380nm) and the deep edge luminescence spectra.
 • A turbulent toroidal model and sefl-exciting dynamo process

  1 Resources
  The paper present a turbulent toroidal model o f conductive fluid in magnetic field. On the basic of this model, the exisitence o f a self-exciting dynamo process has been demonstrated. This process is fundamental for the theory of origin of the Earth's, the Sun's and sunspots' magnetic field. The instrument has been set-up. The testing result with this instrument has confirmed this theory.
 • Xây dựng các hợp tác xã ở Việt Nam, giai đoạn 1955-1961: Tại sao nông dân lại liên kết với nhau

  1 Resources
  Trong giai đoạn 1955-1956. khi đang hoàn thành cuộc chia lại ruộng đất rộng lớn ở miền Bắc, Chính phủ Việt NAm, do Đảng lao động Việt Nam lãnh đạo, chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2 của chương trình nông nghiệp này.
 • Calculation of the amplification of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires in the presence of magnetic field

  1 Resources
  The amplification of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires with infinite potential in the presence of magnetic field is investigate based on quantum kinetic equation for phonon. Analytical expressipons for the rates of phonon excitations, conditions for the amplification of sound, and conditions for electron to participate in the amplification of sound in the presence of magnetic field are obtained in the case of monophoton absorption process and the case of multiphoton absorption process.
 • Diễn văn khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất

  1 Resources
  Từ lâu, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã quan tâm và nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong mấy thập kỷ gần đây, số lượng các nhà nghiên cứu về Việt Nam ngày càng đông đảo, các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam ngày càng mở rộng.
 • Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam

  1 Resources
  Suốt nhiều thế kỷ, làng xã là nhân tố quy định sự vững chắc của hệ thống nhà nước quân chủ ở Việt Nam cũng như ở Phương Đông. Qúa trình hình thành và phát triển của Nhà nước quân chủ Việt Nam thực chất cũng chính là quá trình quân chủ hóa công xã nông thôn từ thời văn minh sông Hồng, biến công xã nông thôn thành làng xã làm cở sở cho hệ thống nhà nước quân chủ ấy.
 • Magnetoresistance of Fe/Cu multilayers

  1 Resources
  The gian magnetoresistance (GMR) lightly increase by an-nealing at 200oC. Higher temperature annealing cause a reduction of magnetoresistance . The result are discussed in terms of the location of the scattering centers at interfaces and of the non-existence of a solid solution between Fe and Cu.
 • Nhà Nho và tục lệ ở miền Bắc Việt Nam thế kỷ XIX

  1 Resources
  Mục đích của chúng tôi là cung cấp một số thông tin định lượng để tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn hóa bác học ở nông thôn miền Nam Việt Nam vào thế kỷ XIX. Chúng tôi phân tích hai loại tài liệu chính là Quốc triều hương khoa lục và 97 bản tục lệ Hán văn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
 • Văn hóa Việt Nam và tác động của nó đến tiến trình phát triển kinh tế -khai thác yếu tố văn hóa dân tộc trong công tác quản lý kinh tế

  1 Resources
  Tiến trình văn hóa và tiến trình kinh tế có cùng chung một chủ thể: yếu tố con người. Lịch sử đã chứng kiến sự phát triển song hành của hai tiến trình này, trong mối quan hệ khi thống nhất, khi mâu thuẫn xoay quanh một trục chung là cuộc sống loài người.
 • Sức mạnh của ngành dệt may Việt Nam các cơ chế quản lý sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam

  1 Resources
  Bản tham luận này khảo sát sự cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam với những hình mẫu tổ chức công nghiệp khác nhau. Nó dựa trên một cuộc khảo sát và phỏng vấn tại 64 doanh nghiệp dệt may ở cả phía Nam và phía Bắc Việt Nam.
 • Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX quan hệ với Singapore

  1 Resources
  Triều đại nhà Nguyễn từ lâu vẫn bị coi là phản động nhất trong lịch sử Việt Nam, và thế kỷ XIX là giai đoạn thoái thời. Các nhà sử học, ở cả thời thuộc địa cũng như thuộc chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam đều cho rằng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XIX đã duy trì chính sách mở của đối với khổng giáo, và rằng nếu không bị áp lực của các thế lực bên ngoài, Việt Nam sẽ dừng lại và không thay đổi. Hơn nữa, còn cho rằng là chính sách này là nguồn gốc của sự kiệt quệ của Việt nam hồi thế kỷ XIX
 • Một vài nét về thị trường tiêu thụ lúa gạo Đông Dương vào giữa hai thế chiến

  1 Resources
  Trong nền kinh tế thuộc địa Đông Dương, xuất cảng lúa gạo chiếm một vị trí quan trọng. Lúa gạo, đặc biệt là lúa gạo Nam Kỳ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất và là chỗ dựa của toàn bộ nền kinh tế của thuộc địa Đông Dương.
 • Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền

  1 Resources
  Trong giai đoạn hiện nay của việc tìm kiếm các biện pháp và con đường để biến chủ trương "Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam" mà Báo cáo chính trị BCHTƯ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (28/6-1/7/1996) đã chính thức ghi nhận trở thành hiện thực trong cuộc sống, việc nghiên cứu về mặt lý luận các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc ta có ý nghĩa khoa học - nhận thức và thực tiễn rất quan trọng.
 • Về những yếu tố kích thích tích cực của hộ nông dân và công nhân

  1 Resources
  Sự thay đổi cơ chế quản lý được thể hiện trong hàng loạt chính sách cụ thể được nhà nước ban hàng trong quá trình đổi mới. Trong số các chính sách, hai chính sách "Giao ruộng đất cho hộ nông dân sử dụng lâu dài" và " Mỗi hộ được toàn quyền quyết định phương án sản xuất kinh doanh của mình" được duyệt đại đa số đánh giá là có tác động tốt.
 • Một số vấn đề trong chính sách đưa vốn tư nhân sang các nước đang phát triển

  1 Resources
  Bài này trình bày các vấn đề cơ bản trong chính sách quản lý việc chuyển vốn tư nhân ở quy mô khác nhau đến các nước đang phát triển, đặc biệt dưới góc độ khủng hoảng đang xảy ra tại Mexico và Đông Nam Á.
 • Triết lý kinh doanh với quản lý doanh nghiệp Việt Nam

  1 Resources
  Triết học là môn khoa học về triết, còn triết trong chữ Hán cổ nghĩa là trí - sự hiểu biết và đánh giá con người, tự nhiên và xã hội đến mức sâu rộng. Ở phương Tây, từ triết học có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ chuyển sang La Tinh là philosophia, có nghĩa là tình yêu đối với đạo lý và tri thức - sự khôn ngoan.
 • Việt Nam trên con đường đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  1 Resources
  Trong hoàn cảnh phải tiến hành một cuộc chiến tranh gần 30 năm giành độc lập dân tộc và giữ nước, lại ở một nước nông nghiệp lạc hậu tồn tại lâu đời trong chế độ phong kiến thực dân, con đường tiến len của xã hội chủ nghĩa gặp vô vàn khó khăn. Tuy vậy, Việt Nam cũng giành được những thành tự cách mạng to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa nhưng cũng không tránh khỏi những vấp váp, sai lầm, khuyết điểm. Đất nước đã lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng từ cuối những năm 1070 đến giữa những năm 1980.
 • Các chuyên gia văn hóa truyền thống ở Việt Nam và sự chuyển biến của chúng sang hiện đại

  1 Resources
  Nền văn hóa truyền thống của Người Việt Nam trên những mặt căn bản, đức trị như pháp trị. nhìn vào lịch sử hàng nghìn năm của người Việt, nhiều nhà văn hóa học đã nói đến một hằng số văn hóa được bản sắc hóa trên tập hợp các yếu tố.
 • Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mới

  1 Resources
  Khoa học là một loại hình hoạt động xã hội đặc biệt nhằm đạt tới những hiểu biết mới và vận dụng nó vào sản xuất, đời sống; gồm có 5 nhóm ngành: tự nhiên, Kỹ thuật, Xã hội, Nông nghiệp, Y học. Công nghệ là phương tiện, công cụ để biến đổi thế giới tự nhiên thành hàng hóa và dịch vụ; gồm có "Phần cứng" (máy móc, thiết bị, dụng cụ...) và "Phần mềm" (nhân lực, các dữ liệu, dự án).
 • Phát triển các khu công nghiệp - nhân tố quan trọng đẩy mạnh kinh tế một số khu vực ở Việt nam

  1 Resources
  Sự hoạt động của các khu công nghiệp đã có ảnh hưởng tốt đến cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất công nghiêp để xuất khẩu góp phần nâng cai tỷ lệ tăng GDP của nền kinh tế quốc dân. Dự hình thành các KCN cũng đã góp phần tạo ra các điều kiện để kiểm soát sinh thái môi trường tốt hơn.
 • Mối quan hệ giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam

  1 Resources
  Dân tộc và chính trị là hai khái niệm có tính chất lịch sử, do đó, việc sử dụng hai khái niệm quá trình dân tộc và quá trình chính trị không phải là không có nội dung khoa học, bởi vì đó chính là việc xem xét hai khái niệm dân tộc và chính trị ở trạng thái động, xem xét chúng trong trạng thái sinh thành, do đó là hiện thực mà thôi
 • Các mô hình di cư và phát triển kinh tế ở Việt Nam

  1 Resources
  Di cư là một cấu thành tự nhiên trong biến đổi dân số và là một quá trình diễn ra không ngừng, có tác động mạnh đến quy mô và cơ cấu dân cư. Di cư phức tạp hơn nhiều so với hai thành tố khác của quá trình dân số - sinh để và tử vong. Trong khi sinh và tử mang bản chất sinh học và do đó chỉ xảy ra một lần trong cả cuộc đời mỗi người, thì một cá nhân có thể di chuyển nhiều lần, đến những địa điểm khác nhau trong cuộc đời mình
 • Việt Nam và tổ chức đa phương nghiên cứu trường hợp của ngân hàng phát triển Á Châu

  1 Resources
  Đứng từ gốc độ xây dựng đất nước, các mối quan hệ với tổ chức đa phương đồng nghĩa với việc xem xét xem liệu cộng đồng quốc tế có chấp nhận nước CHXHCN Việt Nam không, đồng thời cũng cho thấy sự thừa nhận nước CHXHCN Việt Nam .Hơn thế nữa, các tổ chức đa phương có thể giúp đỡ Việt Nam nhiều nguồn nhân lực để thực hiện công việc xây dựng và phát triển kinh tế của Việt Nam.
 • Giá trị Việt Nam trong quan hệ Đông và Tây

  1 Resources
  Trên con đường đấu tranh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nhiều nước phương Đông đã thành công khi biết kết hợp kỹ thuật phương Tây, và truyền thống dân tộc. Nhân loại ở cả phương Đông và phương Tây đã dần dần nhận thức được rằng: ngoài văn hóa phương Tây còn rất nhiều nền văn hóa khác nữa đã rực rỡ một thời và còn để lại những giá trị tinh thần làm vẻ vang cả nhân loại.
 • Văn hóa Việt Nam giao lưu và hội nhập quốc tế

  1 Resources
  Trải hơn hai nghìn năm, cho đến thể kỷ XX, dân tộc Việt Nam đã liên tục thực hiện một quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa với thế giới bên ngoài. Lịch sử đã xếp đặt một cách ngẫu nhiên sự phát sinh và tồn tại của cộng đồng dân tộc Việt Nam bên cạnh một quốc gia rộng lớn và hùng cường, luôn luôn có ưu thế về kinh tế, văn hóa và nhiều phương diện khác.
 • Hiến pháp Việt Nam và vấn đề quyền con người và quyền công dân

  1 Resources
  Quyền con người và quyền công dân là yếu tố quan trọng trong mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nó là chế định cơ bản nhất trong mọi hiến pháp
 • Giáo dục lịch sử ở việt nam - truyền thống và hiện đại

  1 Resources
  Mỗi dân tộc trong quá trình phát triển của mình đã xây dựng nên một nền văn hóa riêng, phong phú và đa dạng. Tri thức lịch sử là một bộ phận cấu thành của văn hóa dân tộc và nhân loại. Nền văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần tạo ra trong quá trình phát triển của mình thì tri thức lịch sử là sản phẩm đầu tiên của tư duy con người.
 • Các tác phẩm văn học hiện đại của Việt Nam đã được dịch và xuất bản ở Nhật Bản

  1 Resources
  Nhật Bản và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử phát triển văn há. Trong hàng mấy nghìn năm lịch sử, cả hai nước đều chịu ảnh hưởng xâm thực của nên văn minh Trung Hoa phong kiến trong nhiều lĩnh vực - từ thể chế Nhà nước, ý thức hệ Khổng Giáo, cho đến chữ viết.
 • Dân tộc ký: một món võ trong chính sách dân tộc thời kỳ 1930 -1945

  1 Resources
  Có lẽ chiến tranh là nguyên nhân sâu sắc bị lãng quên nhiều nhất trong việc nghiên cứu các tư tưởng thực dân hiện hành. Quan hệ quân sự trong những bối cảnh dân tộc cụ thể thường là chiều ngang, ví dụ trong thời kỳ các cuộc thám hiểm địa chất và chiến tranh xâm lược.
 • Motif "Kẻ ranh mãnh" (Trickster) trong văn học truyền miệng của người Việt

  1 Resources
  Văn học truyền miệng hay văn học dân gian gồm toàn bộ cái gọi là văn học không thành văn. Jolles đã tổng kết toàn bộ những loại hình quan trọng nhất của văn học truyền miệng (huyền thoại, truyện kể dân gian, truyền thuyết, câu đố, tục ngữ, truyện thần tiên, truyện cười) và coi đó là những hình thức đơn giản.
 • Quan niệm về nhà văn và tác phẩm từ thời Trung đại Việt Nam

  1 Resources
  Trong phạm vi một báo cáo ngắn, chúng tôi chỉ khái quát sơ lược những ý kiến của các nhà văn Trung đại Việt Nam chung quanh hai chỉnh thể then chốt nhất của văn học là về Nhà văn và về Tác phẩm văn học mà thôi.
 • Văn hóa các dân tộc nước ta

  2 Resources
  Việt Nam từ khi lập nước (Văn Lang, Âu Lạc) đã là quốc gia đa dân tộc. Tính đa dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường trong quá trình phát triển của lịch sử, tạo thành một trong những đặc điểm nổi bật của nước ra. Hiện nay nước ta có 54 thành phần dân tộc, ngoài dân tộc đa số người Kinh, còn lại 53 dân tộc thiểu số anh em.
 • Tục nhuộm răng đen so sánh Việt Nam và Nhật Bản

  1 Resources
  Tục nhuộm răng hay sơn răng là một tập quán phổ biến rộng rãi ở nhiều nước Châu Á, các bộ lạc châu Phi và các tộc người ở Trung và Nam Mỹ. Mục đích của phong tục này là bọc ra ngoài lớp men răng tự nhiên một lớp "sơn" bóng để bảo vệ răng, đặc biệt là chân răng và còn có tác dụng làm đẹp.
 • Về thiết chế xã hội - tôn giáo trong một số làng công giáo ở Kim Sơn - Ninh Bình nửa sau thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX

  1 Resources
  Sự du nhập và phát triển đạo Thiên Chúa vào Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời một loại hình làng Việt mới - đó là làng công giáo hay làng Thiên chúa giáo mà dân gian quen gọi là làng đạo hay làng giáo (tức những làng có dân cư theo tín ngưỡng bản địa).
 • Qúa trình hiện đại hóa văn học Việt Nam vào nửa đẩu thế kỷ XX

  1 Resources
  Bước vào thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hàng đầu cho các cuộc vận động canh tân - yêu nước và được vận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu của thế kỷ.
 • Một cuộc hội tụ quốc tế của các nhà Việt Nam học (tổng kết khoa học)

  1 Resources
  Cuộc hổi thảo quốc tế về Việt Nam học của chúng ta trước hết là một cuộc gặp mặt mang tính chất quy mô lớn nhất và thu hút được nhiều nhà Việt Nam học tại Việt Nam và thế giới đến tham dự.
 • Nhã nhạc trong xã hội hiện đại: Báo cáo về dự án làm sống lại nhã nhạc Việt Nam tại Huế

  1 Resources
  Từ triều đình Việt Nam bị sụp đổ năm 1945, nhã nhạc Việt Nam ít có cơ hội được biểu diễn cho tới tận gần đây. Đặc biệt về vốn tiết mục biểu diễn trong các buổi lễ, hiện nay chỉ có rất ít các nghệ nhân cao tuổi có thể biểu diễn một số tiết mục mà có thời có đã được biểu diễn trong triều.
 • Truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam

  1 Resources
  Ngành văn hóa học Việt Nam tiến hành nghiên cứu văn hóa Việt Nam không phải để miêu tả xã hội, phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, một cách hời hợt hơn so với các ngành khoa học hữu quan. Nó có nhiệm vụ tìm ra mặt văn hóa của các hiện tượng này để góp phần giải quyết những vấn đề lịch sử, xã hội, chính trị, phong tục còn chưa được giải quyết
 • Về tính lưỡng nguyên đối trọng trong xã hội, văn hóa Việt Nam truyền thống

  1 Resources
  Khi tìm hiểu, nghiên cứu về xã hội, văn hóa Việt Nam truyền thống, các nhà nghiên cứu đều lưu ý đến một đặc điểm dễ nhận biết: đó là tính không thuần nhất, sự tồn tại của những yếu tố tương phản trong phức thể xã hội văn hóa Việt Nam.
 • Văn hóa các dân tộc thiểu số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  1 Resources
  Trong quá trình phát triển của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy, nâng cao dân trí và giáo dục, đào tạo nhân tài, để thực hiện từng bước quyền bình đẳng dân tộc.
 • Giới thiệu một bản dịch Anh ngữ của Việt điện U Linh

  1 Resources
  Việt điện U Linh hay Thần của các vua nước Việt đã ra đi được Lý Tế Xuyên, một quan chức thời Trần soạn năm 1329. Các bản thảo trước đây bao gồm 27 chuyện thần thoại về các nhân vật lịch sử, truyền thuyết và các siêu nhân được coi là các anh hùng có công lớn với triều đình Thăng Long hoặc là hiên thân cho các giá trị đạo đức triều đình nước Nam ủng hộ.
 • Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài

  1 Resources
  Các dân tộc Việt Nam có một kho tàng sử thi rất phong phú. Chỉ kể những sử thi đã biết chắc, đến nay chúng ra có 63 tác phẩm sử thi của các dân tộc: Mnông: 44; Ê-đê: 11; Ba - na: 5; Giơ-rai: 3; Thái: 2; Mường - Việt: 1; Chăm :1
 • Về tác phẩm Giai nhân kỳ ngộ diễn ca của Phan Châu Trinh - nguồn gốc và ý nghĩa

  1 Resources
  Cùng với Phan Bội Châu (1867-1940), Phan Châu Trinh (1872-1926) là một trí thức tiêu biểu của Việt Nam trong khoảng 25 năm đầu thế kỷ XX. Trong nhứng tác phẩm của Phan Châu Trinh, Giai nhân kỳ ngộ diễn ca (GNKN) là tác phẩm đồ sộ nhất. Cuốn truyện bằng thơ này có tất cả hơn 7.700 câu, dài bằng gần hai lần rưỡi Truyện Kiều.
 • Bản sắc truyền thống và sự hòa nhập trong mỹ thuật cận hiện đại Huế

  1 Resources
  Sự mở rộng, hấp thụ, giao lưu và hòa đồng với những nền văn hóa của các dân tộc bản địa nhất là văn hóa Champa vốn chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ hàng chục thế kỷ đã làm cho Huế có thể hội nhập những phong tục tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật tại chỗ của các văn hóa khác để tạo nên văn hóa của mình.
 • Người Mường ở Ba Vì và mối quan hệ Việt - Mường

  1 Resources
  Một trong những vấn đề được giới khoa học quan tâm khi nghiên cứu về lịch sử - văn hóa ở khu vực này là quá trình tộc người để từ đó có thể bóc tách các lớp văn hóa và lớp cư dân từng khai thiên lập địa và chinh phục vùng chân núi.
 • Hai bước tiếp cận ban đầu để giúp văn học Việt Nam dễ hiểu hơn đối với độc giả đọc bằng tiếng Đức

  1 Resources
  Khi người Đức đọc các tác phẩm văn học Việt Nam, cho dù các tác phẩm đó được dịch tốt, thì vẫn có những điều khó hiểu. TRong phần lớn các trường hợp, vấn đề không phải ở nội dung mà ở hình thức. Chúng ta có thể làm cho nội dung trở nên dễ hiểu hơn bằng cách đưa ra các lời giải thích, các thông tin bổ sung, các lời chú ở cuối sách, thư mục sách khảo cứu, lời nói đầu hay lời kết.
 • Lễ hội truyền thống người Việt

  1 Resources
  Lễ hội là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tồn tại và phát triển ở các tộc người, các quốc gia. Đât là một sinh hoạt đặc thù tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, điều kiện xã hội, địa lý và quá trình tiến triển của từng tộc người, từng quốc gia. Cho nên lễ hội dân tộc nào cũng mang bản sắc dân tộc ấy.
 • Người diễn xướng Then: Nghệ nhân hát dân ca và thầy Saman

  1 Resources
  TRong số những thể loại dân gian mang đậm tính nguyên hợp còn tồn tại của những người vùng cao ở miền Bắc Việt Nam, hát then là một thể loại dân ca mang tính toongiaso được diễn xướng có kèm theo nhạc và nhảy múa.
 • Thơ ca và tâm linh trong nước Việt Nam cổ xưa qua một vài thí dụ tiêu biểu

  1 Resources
  Nói đến tâm linh, nhất là khi dùng ngôn ngữ phương Tây, bất cứ lúc nào ta cũng dễ rơi vào một cách biểu thị hiện đại của một từ liên kết tự động giữa điều nhận thức và Thiên chúa giáo. Nói đến tâm linh trên đất Việt Nam trước thời kỳ cận đại, qua cách biểu hiện của thơ ca, cũng dễ làm cho ta rơi vào một luận thuyết triết lý về quan điểm cái đẹp hay nhận thức về xã hội và giới hạn chúng ta ở tầng lớp trí thức ưu việt.
 • Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý - Trần nhìn từ một trung tâm Phật giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm

  1 Resources
  Khảo sát hiện tượng " hội nhập văn hóa" tại một trung tâm Phật giáo có vị trí quan trọng vào hàng nhất nhì ở thời Lý - Trần như chùa Quỳnh Lâm không chỉ giúp ta một cứ liệu để hiểu biết thêm bản sắc Phật giáo Việt Nam vào giai đoạn thịnh trị của nó mà còn rộng hơn, qua đất hiểu được cái khí hậu tư tưởng của thời đại.
 • Di chỉ Trà Kiệu - vai trò và vị trí trong việc nghiên cứu văn hóa Champa

  1 Resources
  Di chỉ Trà Kiệu nằm gọn trong phạm vi tòa thành cổ Trà Kiệu, thuộc địa phận xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tầng văn hóa không chỉ được thể hiện ở phía nội thành mà nó còn chui qua chân tưởng thành Phía Bắc và ra tới giáp suối Trà Kiệu (đoạn sông Bà Rén cũ, chạy dọc bên ngoài tường thành phía Bắc), nhiều chỗ bị xáo trộn nặng nề.
 • Khoa văn học sử Việt Nam trong Việt Nam học

  1 Resources
  Lịch sử vắn học Việt Nam, chỉ nói riêng về văn học viết và theo cách tính hiện nay thì đã có từ thế kỷ XX, nghĩa là khoảng một ngàn năm. Nhưng văn học sử Việt Nam thì chính thức mới ra đời cách đây khoảng sáu chục năm.
 • Luật tục Ê - Đê

  1 Resources
  Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chứng kiến sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đã đi sâu vào việc sưu tầm, chỉnh lý, dịch thuật và tìm hiểu, nghiên cứu về Luật tục Ê - Đê. Xuất bản lần này bằng song ngữ Việt - Ê- Đê, bản Luật tục chưa phải là hoàn hảo, nhưng cũng thể hiện sự cố gắng lớn và một bước tiến mới trong công tác sưu tầm, nghiên cứu đầy gian truân này. Và chắc chắn đây chưa phải là sưu tập cuối cùng về Luật tục Ê - Đê
 • Lưu truyền và biến đổi của tiểu nhạc qua các bản nhạc ở thế kỷ XX

  1 Resources
  Từ trước tới nay con người trong cộng đồng chưa quan tâm nhiều đến việc suy trì nền văn hóa âm thanh, điều đó làm cho chúng ta không hề dễ dàng mường tượng được bản chất bên trong của âm thanh.
 • Các dân tộc Việt Nam trong môi trường chuyển đổi

  1 Resources
  Trong số 54 dân tộc Việt NAm chỉ có 4 dân tộc phần đông cư trú ở các thành phố, đồng bằng và ven biển. Đó là Việt (Kinh), Hoa, Khmer và Chăm; còn hầu hết tụ cư ở các khu vực miền núi.
 • Khoa nghiên cứu văn học Việt Nam từ sau khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây

  1 Resources
  Từ cuối thế kỷ XVI, các nhà buôn, các nhà truyền đạo Thiên chúa, mang quốc tịch Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Pháp,... bắt đầu lui tới Việt Nam. Họ mang đến vât phẩm, hàng hóa và cả hệ tư tưởng của họ, trước hết là một tôn giáo mới là Thiên chúa giáo.
 • Giáo dục Việt Nam cổ 1075-1919 và việc thừa kế tinh hoa của nền giáo dục ấy

  1 Resources
  Nếu xét giào dục theo nghĩa rộng nhất của từ ngữ này, thì phải khẳng định rằng nền giáo dục Việt Nam bắt đầu từ thời các vua Hùng. Đó là thời đại văn minh đạt đến một trình độ tư duy - thẩm mỹ khá cao, thể hiện tạp trung ở trống đồng Đông Sơn, biểu tượng sáng tạo của nhân dân Văn Lang - Âu Lạc.
 • Kỹ thuật chế tạo đồ sắt ở các nền văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồ sắt Việt Nam

  1 Resources
  Trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay trong thời Cổ đại đã để lại ba nền văn hóa nổi tiếng: văn hóa Đông Sơn ở các tỉnh miền Bắc, văn hóa Sa Huỳnh ở các tỉnh miền Trung và văn hóa Dốc Chùa ở các tỉnh miền Nam. Cả ba nền văn hóa này thuộc Sơ kỳ thời đại đồ sắt ở Việt Nam.
 • Văn hóa Nam bộ sự hội tụ những dòng chảy

  1 Resources
  Nam Bộ là vùng đất mới khai phá, do đó, việc nó thừa hưởng thành tựu văn hóa dân tộc là một yếu tố lịch sử. tuy nhiên, do tình trạng đất nước lúc bấy giờ bị phân cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài nên đa số lưu dân đến Đồng Nai - Gia Định lập nghiệp là dân Thuận - Quảng.
 • Bản sắc văn học Việt Nam trong tiến trình lịch sử

  1 Resources
  Như chúng ta đều biết, văn hóa là động cơ chính của sự phát triển. Trong nền văn hóa của tất cả các dân tộc, người ra có thể tìm thấy sức sống, quá trình phát triển và tương lai của nó bởi vì văn hóa là sự tổng hòa của những giá trị vật chất và tinh thần của cộng đồng được thể hiện qua những tác phẩm lao động và trí tuệ, qua cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc mình.
 • Cộng sinh văn hóa và giao lưu văn hóa đông tây

  1 Resources
  Thời Pháp thuộc, trong giao lưu văn hóa ở nước ta nổi lên và bao trùm là vấn đề đấu tranh giữa chính sách nô dịch của thực dân về mặt văn hóa và tinh thần bảo vệ văn hóa dân tộc của những người yêu nước.
 • Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản

  1 Resources
  Hiện nay ở Nhật Bản có cuốn Thông tục Kim Kiều truyện. Đó là bản dịch tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân ở Trung Quốc. Bản này được dịch vào năm 1763 trong thời kỳ Êđô. Nhưng đến nay hầu như không ai biết về cuốn Thông tục Kim Kiều truyện.
 • Đồ gốm tiền sơ sử ở Miền Bắc Việt Nam

  1 Resources
  Miền Bắc Việt Nam là cái nôi hình thành của hầu hết tất cả các nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Làm gốm là một trong những nghề thủ công truyền thống quan trọng, xuất hiện sớm nhất ở miền Bắc Việt Nam, cách đây gần 10.000 năm và phát triển liên tục cho đến ngày nay.
 • Tâm hồn siêu thoát và quan điểm duy mỹ tích cực của Đông tác tiến sĩ Nguyễn Văn Lý qua ngôn ngữ

  1 Resources
  Việc phát hiện di sản văn chương của cụ nghè Nguyễn Văn Lý (1795-1869) là một đóng góp mới của một số nhà khoa học Hán Nôm cho công cuộc nghiên cứu và tôn vinh truyền thống tinh thân cao nhã uyên thâm của đất Thăng Long.
 • Cái đẹp và cảm hứng thi ca của Hồ Chí Minh

  1 Resources
  Nhà thơ Hồ Chí Minh không đi tìm cái đẹp cho thơ như một cứu cánh duy nhất. Cái đẹp không đến từ trời cao hay chốn vực sâu nào mà ở giữa cuộc đời tươi vui nhân hậu. Tác giả cũng không dùng cái đẹp để tô điểm và thi vị hóa cuộc đời vốn còn nhiều khó khăn.
 • Bàn về hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam

  1 Resources
  Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Công Nguyên, khi nước ta lúc bấy giờ gọi là Giao Chỉ, còn bị nước Trung Hoa đô hộ. Nhưng sự hội nhập của đạo Phật vào nền văn hóa Việt Nam là cả một quá trình kéo dài mãi cho đến ngày nay và vẫn tiếp tục chừng nào mà đạo Phật chỉ tồn tại trên đất nước này.
 • Hướng tới một cơ chế mang tính quốc tế nhằm thúc đẩy việc dạy và nghiên cứu ngành Việt Nam học

  1 Resources
  Thế giới đang quan tâm sâu sắc đến Việt Nam và rất mong biết nhiều thông tin về Việt Nam. Vậy mối quan tâm này xuất phát từ việc trước đây họ được tiếp cận với quá ít tài liệu về Việt Nam, hay vì một nền văn hóa đặc sắc và một bề dày lịch sử dân tộc, hay do tầm quan trọng ngày càng lớn và quá trình mở cửa của quốc gia này.
 • Mục lục Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất

  1 Resources
  Mục lục Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất Phần I: Phát biểu và báo cáo tại phiên họp toàn thể Phần II: Báo cáo khoa học tại các tiểu ban
 • Sản xuất và buôn bán đồ gốm ở vương quốc Champa trong thế kỷ XV và XVI

  1 Resources
  Vương quốc Champa đã phát triển phồn vình dọc theo bờ biển Bán đảo Đông Dương. Vương quốc Champa nằm ở vùng mà ngày nay là miền Trung và miền Nam Việt Nam. Có nhiều điểm trong lịch sử của vương quốc này còn chưa đc làm sáng tỏ
 • Ý thức dân tộc Việt Nam trong cách nhìn so sánh

  1 Resources
  Những nghiên cứu về ý thức dân tộc so sánh thường theo một trong hai cách tiếp cận: hoặc tập trung vào sự xuất hiện của dân tộc và tinh thần dân tộc như một hiện tượng toàn cầu, hoặc tập trung vào tính đa chủng (plurality) của các phong trào dân tộc.
 • Khảo sát việc sử dụng cây gai dầu của người Hmông Miao ở vùng biên giới Việt Trung

  1 Resources
  Việc người Hmông Miao dùng sợi dây gai dầu (Cannabis sativa L.) làm vải ở Thái Lan, Lào, Việt Nam đã được ghi đầy đủ trong nhiều tư liệu. Bài này nêu các kết quả của chuyến đi thực địa gần biên giới Việt - Trung ở phía nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Lào Cai, Lai Châu và Yên Bái ở Bắc Việt Nam nhằm nghiên cứu các sử dụng của cây gai dầu trong quá khứ và hiện nay.
 • Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930

  1 Resources
  Đầu thế kỷ XIX, việc thành lập những thương quán ở các biển Trung Quốc đã tạo ra một phong trào thúc đẩu nền thương nghiệp Châu Âu hướng về phía Viễn Đông.
 • Vương quốc cổ Champa và những vùng văn hóa của nó

  1 Resources
  Người Nam Đảo (Austronesians) có mặt trên suốt dải đất miền Trung Việt Nam từ đầu thiên niên kỷ I TCN, đã gửi gắm di cốt hay tro xương hỏa táng của thân nhân trong vò (Jar) đặt trong các cồn cát trắng ven biển miền Trung, nhưng chính họ thì sinh sống trên đồng ruộng bên trong cồn cát và quân tụ ở hai bên bờ sông, nhất là nơi gần cửa sông, vừa thuận tiện làm ruộng, đánh cá, vừa dễ đi biển.
 • Bản hiến pháp đầu tiên (1946) của Cụ Hồ Chí Minh (trích)

  1 Resources
  Ngày 9-11-1946, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên. Tuy nhiên, các công trình học thuật về đề tài lịch sử -n chính trị Việt Nam, bản Hiến pháp này lại ít được đề cập đến. Ở đây chúng tôi xin tập trung vào năm lý do có thể giải thích cho hiện tượng trên trong bài viết.
 • Sự khác biệt về giới trong thu nhập: bước đầu nghiên cứu về tổ chức lao động ở Việt Nam

  1 Resources
  Vai trò và đóng góp của nữ ngày càng trở nên quan trọng và không thể phủ nhận trong gia đình và xã hội. Nhưng các giá trị của người phụ nữ đã không được nhận biết hoặc bị đánh giá thấp, hoàn toàn không tương xứng với giá trị hiện thực mà phụ nữ mang lại cho xã hội nói chung và gia đình nói riêng.
 • Qúa trình hình thành tầng lớp thống trị trong xã hội Giao chỉ - Đại Cồ Việt ở thế kỷ X

  1 Resources
  Thế kỷ X đóng vai trò đặc biệt trong lịch sử Việt Nam vì đây là thời kỳ chuyển tiếp từ ngàn năm Bắc thuộc sang xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền và cũng là một danh giới của thiên niên kỷ thứ I và II sau CN. Các nguồn tư liệu cổ của Việt Nam và TRung Quốc đều không đầy đủ thông tin về thời kỳ này mà nếu có thì cũng chủ yếu là thông tin về các hoạt động chính trị - quân sự cở bản của tầng lớp trên.
 • Phát triển tiến đến hiện đại từ truyền thống

  1 Resources
  Có thể xem lịch sử như một dòng chảy liên tục về phía trước, không có điểm kết thúc về mặt thời gian. Tính liên tục của lịch sử cần được hiểu trong mối quan hệ biện chứng của sự tiếp nối (continuité) và sự đứt đoạn (repture) hiểu theo nghĩa là sự xuất hiện của một chất lượng mới, một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển. Từ nhu cầu và điều kiện của mình mà hiện tại và tiếp đó là tương lai sẽ sử dụng những nguyên liệu của quá khư một cách có sàng lọc, lựa chọn để tạo nên cái mới của mình.
 • Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp thuộc:....

  1 Resources
  Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp thuộc: trường hợp Bạch Thái Bưởi
 • Góp thêm tư liệu mới về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt - Thanh thời Tây Sơn: ...a

  1 Resources
  Góp thêm tư liệu mới về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt - Thanh thời Tây Sơn: " Bình định An Nam chiến đồ" có thơ đề vịnh bằng ngự bút của vua Càn Long
 • Vấn đề người cao tuổi Việt Nam ở Úc

  1 Resources
  Số lượng người Việt Nam cao tuổi đã tăng lên khi số đông người tị nạn Việt Nam đến Úc từ cuối những năm 1970 đã ổn định và bắt đầu có khả năng tài trợ cho những người còn lại trong gia đình họ, gồm cả bố mẹ già di cư sang Úc. Người cao tuổi di cư thích nghi với cuộc sống ở Úc như thế nào, vấn đề này mới chỉ được biết đến qua những cuộc nói chuyện thân mật chứ không phải công trình nghiên cứu khoa học.
 • Việt Nam sau những cuộc chiến tranh

  1 Resources
  Nước Việt Nam đã nhiều lần trải qua chiến tranh. Mang chiến tranh đến Việt Nam đều là những nước lớn, quân đông, vũ khí hiện đại, với "ý muốn làm chủ một khu vực quan trọng của thế giới về mặt vị trí chiến lược và tài nguyên hiện có hoặc có thể có"
 • Bàn về tên của một số đạo quán ở triều nhà Lý

  1 Resources
  Trong cuộc hội thảo này, cho phép tôi được trình bày một nhận xét có liên quan đến lịch sử truyền bá Đạo giáo giữa Trung Quốc và Việt Nam, dựa trên việc nghiên cứu tên gọi của một số đạo quán ở thời nhà Lý.
 • Bước đầu tìm hiểu quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử

  2 Resources
  Xưa nay trong quan niệm dân gian cũng như trong quan điểm chính thông vẫn cho rằng ngoài yếu tố Ấn Độ, khu vực Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng chịu ảnh hưởng của sự phát tán mạnh mẽ của nền văn minh Trung Hoa.
 • Lịch sử quân sự và truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam

  1 Resources
  Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Trong quá trình tồn tại và phát triển, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm. Sự nghiệp đánh giặc cứu nước của dân tộc ta là một nội dung lớn được các học giả Việt Nam và thế giới quan tâm, đặc biệt từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay
 • Khái niệm nghệ thuât quản lý nhà nước ở Việt Nam

  1 Resources
  Ngay từ đầu thế kỷ X sau Công nguyên, trên mảnh đất ngày nay được goị là Việt Nam đã tồn tại một hoặc nhiều nhà nước. Với mức độ thành công khác nhau của nhà nước đã thực thi quyền lực đối với hàng chục nghìn người cũng như có thể ra lệnh xây các pháo đài, cung điện và đền chùa, chống quân xâm lược bảo vệ lãnh thổ, đôi khi còn mở mang thêm bờ cõi của mình và chuẩn bị việc kế vị cho con cháu.
 • Gia đình của các vua nhà Lý và sự xuất hiện của vương triều phụ hệ ở Việt Nam

  1 Resources
  Việt Nam giành được độc lập vào thế kỷ thứ X. Chính quyền mới được thành lập ở đây được một số nhân vật có uy thế cá nhân lần lượt cai trị như Đinh Bộ Lĩnh (trị vì 967-979) và Lê Hoàn (trị vì 980-1005). Họ lên ngôi được chủ yếu vì năng lực và uy tín riêng của họ. Ở đây quan hệ gia đình và họ hàng song phương phổ biến hơn quan niệm vương triều dựa vào chế độ kế vị vững chắc theo huyết thống phụ hệ.
 • Bàn về Nho giáo ở Việt Nam

  1 Resources
  Nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, với nội dung chính là Nho học đã lan truyền vào Việt Nam từ rất sớm và đã tạo nên những ảnh hưởng to lớn, sâu xa đối với sự phát triển của văn hóa và xã hội ở Việt Nam. Cũng giống như Nhật Bản, Triều Tiên v.v..., Việt Nam gọi Nho học là "Nho giáo" và coi đó là một tín ngưỡng, một nội dung quan trọng trong kho tàng tư tưởng triết học của dân tộc mình, Họ đã đặt Nho học vào trong phạm trù lịch sử tư tưởng của nước mình để nghiên cứu.
 • Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung - Việt

  1 Resources
  Bất cứ nền văn hóa của nước nào hay dân tộc nào, đều là một bộ phận nằm trong văn hóa nhân loại. Sự hình thành và phát triển của mỗi một nền văn hóa đều có liên quan đến việc giao lưu văn hóa với bên ngoài, hay có thể nói rằng đã có văn hóa thì tất nhiên phái có giao lưu và sự ảnh hưởng lẫn nhau
 • Chùa Việt Nam mảnh đất của sự giao lưu và phát triển văn hóa dân tộc

  1 Resources
  Do vị trí đặc biệt của Việt Nam ở vùng nhiệt đới gió mùa, là cái cầu nối lục địa với hải đảo, án ngữ giữa đường biển Đông - Tây, nên ở đây đã là một trong những cái nôi của loài người, sớm hình thành một nền văn hóa bản địa và trong quá trình phát triển luôn có sự giao lưu với các nền văn hóa láng giềng để vừa tỏa sáng vừa tiếp nhận những yếu tố văn hóa thích hợp, nâng mình lên hòa nhập với khu vực và thời đại.
 • Tại sao ở Nhật có nhiều nhà Việt Nam học? Nhìn lại quá trình phát triển hội Nhật Bản nghiên cứu VN

  1 Resources
  Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam là một đoàn thể các nhà Việt Nam học ở Nhật Bản. Hội này được thành lập tháng 12-1987. Bây giờ số học giả tham gia Hội này là hơn 100 người. Là đoàn thể các nhà Việt Nam học ở một số nước, quy mô hội như vậy có thể nói là khá lớn
 • Hàn Quốc và Việt Nam, một cái nhìn lịch sử

  1 Resources
  Trong cuốn Koryo-Sa (Lịch sử triều đại Koryo ở Hàn Quốc từ năm 918 đến 1392 sau CN) có chi tiết liên quan đến Đông Dương (Nay là Việt Nam). Cuốn sách có viết: " Đông Dương là một xứ sở lạc hậu, ở đó vua và các thần dân của mình đều tắm gội cùng nhau".
 • Hướng về thế kỷ XXI tăng cường hợp tác giáo dục phi chính phủ giữa Trung Quốc và Việt Nam

  1 Resources
  TRung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, sự giao lưu giữa hai nước đã có quan hệ truyền thống lâu dài. Mười năm nay, từ việc nhân dân hai nước trao đổi thương mại đến những chuyến thăm thường xuyên của các nhà lãnh đạo đã khiến cho quan hệ Trung-Việt trở lại bình thường.
 • Các luật gia và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam - Ví dụ về luật tố tụng dân sự năm 1918

  1 Resources
  Việc văn bản hóa luật pháp hay là pháp điển hóa là nhằm đáp ứng theo cách này hay cách khác, một hoặc nhiều mục tiêu sau đây: tiếp xúc với sự hiểu biết về luật (sự hiểu biết chi phối tầm vóc xã hội), đảm bảo tính thông nhất và tính bình đẳng (nhằm phục vụ chính quyền và quyền lực), quan tâm làm sao cho luật pháp dễ hiểu, cho nó thật đơn giản và có tính hiện đại
 • Tương lai của quá khứ - một số câu hỏi về chiến tranh Việt Nam đối với các nhà sử học thế hệ tiếp th

  1 Resources
  Cuộc chiến trạn của người Việt Nam chống lại sự xâm lược của Pháp và Mỹ đã được các nhà sử học Việt Nam và nước ngoài hi chép cẩn thận. Các sự kiện lịch sử, tiểu sử , nhân chứng và các nguồn tư liệu khác đã làm chúng ta hiểu biết thềm về những sự kiện chính trong lịch sử thế kỷ XX.
 • Làm gì để lòng yêu lịc sử thấm sâu vào tâm hồn mỗi công dân trong xã hội?Một thách thức đối với...

  1 Resources
  Làm gì để lòng yêu lịch sử thấm sâu vào tâm hồn mỗi công dân trong xã hội?Một thách thức đối với các nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử
 • Sự phát triển của cộng đồng dân tộc Việt Nam trong cuộc khai phá đất Nam bộ

  1 Resources
  Thế kỷ XVII, lưu dân người Việt đã thâm nhập vào một miền đất mới lạ, mông mênh, hoang vắng ở phương Nam: đất Nam bộ ngày nay.
 • Dòng họ các chúa Trịnh ở Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII

  1 Resources
  Dòng họ các chúa Trịnh, quê gốc ở xã Sóc Sơn, nay là xã Vĩnh Hưng, huyện Vinh Phúc, Thanh Hóa, cs một địa vị hết sức nổi bật trong lịch sử nhà nước và xã hội Việt Nam thời Lê Mạt (1556-1788)
 • Nghiên cứu về người Hoa ở Việt Nam: các khuynh hướng, vấn đề và các thách thức

  1 Resources
  Bài này sẽ đánh giá tổng quát việc nghiên cứu cộng đồng người Hoa ở Việt Nam và nêu rõ các khuynh hướng và trọng tâm của vấn đề này vào các thời kỳ khác nhau trong lịch sử Việt Nam.
 • Diễn văn bế mạc Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất

  1 Resources
  Có thể nói từ trước đến nay chưa từng có cuộc hội thảo nào về Việt Nam học đạt tới quy mô lớn như vậy với sự tham dự của gần 700 nhà khoa học, Riêng con số gần 300 nhà khoa học từ 26 nước trên thế giới và gần 400 nhà khoa học Việt Nam đại diện cho hầu hết các Trung tâm khoa học lớn của thủ đô và 18 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước có mặt trong hội thảo đã nói lên nhiều điều. Đây thực sự là những ngày hội tưng bừng của đại gia đình các nhà Việt Nam học.
 • Người Thái ở Việt Nam trong ý nghĩ của người Thái Lan

  1 Resources
  Vào các năm 1885-1887, trong một chuyến thực hiện sứ mệnh quân sự, các viên chức Thái LAn đã ghi lại những lời thuật về những người sống ở vùng thuộc Lai Châu, Bắc Việt ngày nay. Những người sống ở vùng này mà người địa phương và người Thái Lan biết đến như người Sipsong CuThai được người Thái Lan quan tâm vì vua của họ (cao) đôi khi là chư hầu của Luang Prabang mà Luang Pralang là một nước chư hầu của Thái Lan.
 • Kinh tế Việt Nam sau mười năm đổi mới - thành tựu và thách thức

  1 Resources
  Nhờ có đổi mới, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đạt được tốc độ tăng trưởng cao và lâu bền nhất từ 1975 đến nay.
 • Việt Nam học ở Bắc Mỹ

  1 Resources
  Trước tiên, phái nói rằng không có một lịch sử của việc nghiên cứu Việt Nam ở Bắc Mỹ theo cái nghĩa là một sự phát triển của các chủ đề hay thể chế đã hợp lý hóa hay động viên các nguồn lực để tạo ra sự hiểu biết về các chủ đề Việt Nam.
 • Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở Nga

  1 Resources
  Mối quan hệ của nước Nga với Việt Nam bắt đầu ở vào khoảng thế kỷ XIX khi mà nhiều người Nga đã đến thăm viếng và viết về Việt Nam, nhưng độc giả rộng rãi ở Nga đã không có điều kiện tiếp xúc với nguồn tài liệu này.
 • Suy nghĩ về thơ Việt Nam từ sau năm 1975

  1 Resources
  Một cách tổng quát, có thể thấy thơ Việt Nam sau năm 1975 vừa tiếp tục truyền thống, thành tựu thơ thời kỳ trước đó (1945-1975), vừa có ý thức vượt qua nó, mạnh dạn và kiên trì đi tìm những nội dung mới, hình thức mới, một ngôn ngữ thơ mới, phù hợp với những nhu cầu tư tưởng thẩm kỹ mới của cuộc sống.
 • Vài suy nghĩ về Việt Nam học

  1 Resources
  Cuộc hội thảo quốc tế về Việt Nam học do Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội tự nó khẳng định nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam trên bình diện thế giới. Nói một cách khác, Việt nam học không chỉ là mối quan tâm của riêng Việt Nam mà đã trở thành sinh hoạt khoa học và văn hóa của thế giới
 • Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

  1 Resources
  Nghiên cứu giáo dục và nghiên cứu con người trong hệ thống các khoa học về Việt Nam
 • Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa

  1 Resources
  Bài nói của tôi được giới hạn ở một vài suy xét có tính chất giai thoai về lịch sử nghề làm giấy, cụ thể hơn là về vai trò của Việt Nam trong lịch sử nghề làm giấy ở những thế kỷ đầu, sau Công nguyên
 • Nhật Bản và phong trào Đông du - Tính hai mặt của Nhật Bản thời Minh Trị

  1 Resources
  Chính phủ Minh Trị đã thành công trong việc xây dựng một nhà nước tập quyền trung ương. Một mặt họ cố gắng thu hút chế độ và kỹ thuật tiên tiến phương Tây, mặt khác bồi dưỡng tinh thần dân tộc thanh xuân, trẻ trung với ý thức "chẳng bao lâu sẽ không còn tình trạng hèn nhát như hiện nay".
 • Mấy suy nghĩ về vấn đề "Việt Nam học"

  1 Resources
  Cuộc hội thảo về Việt Nam học lần này là cuộc hội thảo đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, nhưng từ lâu nhiều nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài đã dày công nghiên cứu và đã có những công trình quan trọng giúp chúng ta hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam. Điều cơ bản là đối tượng của Việt Nam học là một lĩnh vực rộng lớn, nội dung phong phú, còn những vấn đề quan trọng cần được đi sâu nghiên cứu và lý giải.
 • Phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại buổi tiếp thân mật các nhà khoa học sự hội thảo quốc tế..

  1 Resources
  Phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại buổi tiếp thân mật các nhà khoa học sự hội thảo quốc tế tại buổi tiếp thân mật các nhà khoa hoc sự hội thảo quốc tế về Việt Nam học tại Hà Nội ngày 17/7/1998
 • Xu hướng đổi mới ở Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XIX và sự thất bại của xu hướng đó

  1 Resources
  từ đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn được thiết lập ở Việt Nam (1802) đã đối lặp sâu sắc với nhân dân cả nước. Các chính sách chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội của triều đại đó đã làm cho chế độ phong kiến Việt Nam ngày càng lún sâu vào con đường khủng hoảng, suy vong trầm trọng và xã hội Việt Nam hầu như dẫm chân tại chỗ.
 • Lời chào mừng Hội thảo quốc tế về Việt Nam học của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải

  1 Resources
  Trong quá trình xây dựng và phát triển bản sắc dân tộc trải qua lịch sử lâu đời dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã sớm giao lưu với nhiều nên văn minh và văn hóa trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu Việt Nam trong tiến trình lịch sử với biết bao biến đổi, với sự đa dạng và phong phú của văn hóa là vông việc khoa học đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức...
 • Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại

  1 Resources
  Văn hóa truyền thông Việt Nam thường được quan niệm là nền văn hóa xuất hiện từ lúc hình thành dân tộc, qua nhiều bước phát triển nội tại và chịu ảnh hưởng ngoại lai Châu Á, cho đến khi ảnh hương rcuar văn hóa phương Tây tác động quan trọng đến một số lĩnh vực, trong khoảng thời gian kéo dài từ thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 • Kế sách giữ nước trong thế kỷ nguyên Đại Việt thế kỷ (XI-XV)

  1 Resources
  Lịch sử Việt Nam thời trung đại đã từng trải qua một thời kỳ oanh liệt với những thành tựu đáng tự hào trong lao động dựng nước và chiến đấu giữ nước. Đó là thời Lý, Trần và Lê sơ, trong các thế kỷ XI-XV, tên nước là Đại Việt và kình đô là Thăng Long.
 • Lời nói đầu về Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất

  1 Resources
  Việt Nam học (Vietnamology/Vietnamologie) hay nghiên cứu Việt nam (Vietnamese Studies/Etudes Vietnamiennes) là một lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành và đa ngành thuộc phạm trù khu vực học, nghiên cứu Việt Nam chủ yếu trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
 • Văn học chữ nôm: tinh hoa của văn học cổ điển Việt Nam thời kỳ trung đại

  1 Resources
  Văn học viết, cốt lõi của văn hóa Việt Nam thời Trung Đại có hai lòng, dòng văn học viết bằng chữ Hán (VHCH) và dòng văn học viết bằng chữ Nôm (VHCN), còn gọi là văn học cổ điển Việt Nam.
 • Học hỏi lẫn nhau cùng phát triển

  1 Resources
  Đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hộ là đường lối cơ bản được xác định tại Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam năm 1986, Công cuộc cải cách ở Trung Quốc được bắt đầu từ năm 1978. Trước thời kỳ cải cách, cả Trung Quốc và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng rất lớn cả về lý luận cũng như mô hình kinh tế của Liên Xô cũ.
 • Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hóa ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời gian qua Qua điều tra..

  1 Resources
  Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hóa ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời gian qua (Qua điều tra thực tế một số làng ở đồng bằng Bắc bộ)
 • Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam

  1 Resources
  Cách nay hơn bốn mươi năm, Uỷ ban Khoa học xã hội có mở một cuộc hỏ thảo về đề tài: :Tư tuowgr chủ yếu của dân tộc Việt Nam". Đánh giặc mười năm, bây giờ gác súng và thảo luận triêt lý của lịch sử, ai lại chẳng ham?Người tham dự đông.